Salih SAVAŞ

    Qafqaz Üniversitesi   salihsavash@gmail.com

DİVAN EDEBİYATI ve DİL HUSUSİYETLERİ

ÖZET

Divan Edebiyatı, 13. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar altı asırlık bir dönemde varlığını sürdürmüş, Farsça ve Arapça kelimelerin çok fazla kullanıldığı bir edebiyat türüdür. Şairler eserlerini yazarken aruz veznini kullanmışlardır.  Divan Edebiyatı İslâm kültürüne bağlı bir şekilde gelişmiştir. Bu edebiyata aynı zamanda Klasik Türk Edebiyatı da denilmektedir. Meşhur şairlerin yanında padişah ve şehzadelerden de şiir yazanlar olmuştur. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşayan edebiyat, 18. yüzyılda mahallileşmeye başlamış ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise Batı’ya yönelme sebebiyle zayıflayarak yerini Tanzimat Edebiyatına bırakmıştır.

Anahtar kelimeler: Divan, edebiyat, dil

ABSTRACT

DIVAN LITERATURE AND ITS LINGUISTIC CHARACTERISTICS

Divan Literature, starting with the 13th century, continued its existence during six hundred years until 19th century, is  a kind of literature in which Persian and Arabic words were used very often. Poets used Aruz Prosody while they write their poems.  Divan Literature thrived as it was affiliated to the Islamic Culture. It is also known as Classical Turkish Literature. Besides famous poets, some of the sultans and princes produced poetries, too. This literature, which experienced its brightest era especially in the 16th and 17th centuries, became localized in the 18th century, and by the 19th century it was weakened because of being oriented towards the west, and gave place to Reforms Literature.

Key Words: Divan, Literature, linguistic

Divan Edebiyatının dil hususiyetlerine geçmeden önce kısaca tarifine, tarihi gelişimine ve ünlü şahsiyetlerine bakmak gerekir.

Divan Edebiyatının farklı kaynaklarda değişik biçimlerde tarifi yapılmıştır.

                Bir kaynakta, kendine özgü sanat anlayışı, şiir dünyası, sanatlı bir dili, İslam dini ve tasavvufa dayalı bir düşünce örgüsü bulunan şekilci, kuralcı ve idealist bir Türk edebiyatı (9, s.17-18) şeklinde tanımlanırken diğer bir kaynakta ise, XIII. yüzyıldan itibaren özellikle Anadolu’da gelişen, İslam kültürüne bağlı Arap ve İran edebiyatları tesiri altında oluşan İslami Türk Edebiyat (4, s.329) olarak geçmektedir. Her iki izahta da görüldüğü gibi İslâm kültürüne bağlı bir şekilde gelişmiştir. Zaten Dîvan Edebiyatının estetiğine baktığımız zaman İslâm kültürünün ağırlığını görmekteyiz.

                Farklı bir kaynakta verilen tanım ise, yukarıdaki her iki tanımı da içine alacak şekilde yapılmıştır.

Türk Edebiyatının gelişimi içinde nazari ve estetik esaslarını İslâmi kültürden alarak meydana gelen ve özellikle örnek kabul ettiği Fars Edebiyatının her yönden kuvvetli ve sürekli tesiri altında şekillenip belirgin örneklerini vermeye başladığı XIII. yüzyıl sonlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar büyük bir tepkiye ve değişikliğe uğramadan Arapça-Farsça kelime ve terkiplerin geniş ölçüde yer aldığı bir dille varlığını altı asır sürdürmüş bir edebiyat geleneği (3, s.389) şeklinde değerlendirilmiştir.

 “Divan” sözü Farsça bir kelime olup “yazı, insan topluluğu” anlamlarına gelmektedir. İlk zamanlarda “Divan-ı Lugati’t Türk”te olduğu gibi belli bir konuda yazılmış esere verilmiş isimdir. Daha sonra ise şairler şiirlerini bir araya topladıkları eserlere “Divan” demişlerdir (9, s.19). Meselâ: Nâbî Divanı, Bâkî Divanı, Fuzûlî Divanı vs. Tanzimattan sonra ise hem Divan Edebiyatını kötülemek hem de Batı tesirinde Türk Edebiyatı meydana getirmek maksadıyla “ Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı, Ümmet Çağı Türk Edebiyatı” şeklinde isimler de verilmiştir. Ancak zamanla bu edebiyata “Klasik Türk Edebiyatı” denilmesi daha fazla tercih edilir olmuştur (3, s.389).

                Divan Edebiyatında mesnevî, rubâî, tuyuğ, gazel, müstezad, kaside, musammat, taştîr, tardiyye, şarkı, terci-i bend ve terkîb-i bend gibi nazım çeşitlerinin yanında; münşeat mecmuaları, tarihler, biyografik eserler, hikayeler, tercüme ve şerler gibi nesir olarak yazılmış eserler bulunmaktadır.

Anadolu’da Divan Edebiyatının XIII. asırdan itibaren başladığı kabul edilmektedir. XI. ve XII. asırlara ait olup Divan Edebiyatının özelliklerini taşıyan bir kaynak mevcut değildir. Gerçi XI. asra ait Yusuf Has Hacîb’in Kutadgu Bilig’i ve XII. asra ait Edip Ahmed Yüknekî’nin Kaşgar dili ve Uygur harfleriyle yazdığı Atabetü’l Hakâyık’ı aruz vezni ile yazılmıştır. Fakat bu eserler içindeki Arapça ve Farsça kelimelere rağmen Divan şiirinin mayasını teşkil eden Klâsik İran şiirinin özelliklerini taşımazlar. Divan şiirinin asıl hüviyetini bulmuş örnekleriyle meydana çıkışı, XI. ve XII. yüzyıllarda edebî dil olarak yazılı mahsullerini Divan Edebiyatının ilk eserleri XIII. yüzyıla aittir. Bu döneme ait: Mevlâna Celaleddin Rumî’nin Farsça olarak yazdığı “Divan-ı Kebîr, Mesnevî, Fîhi Mâ Fîh”, Ahmed Fâkih’in Türkçe olarak kaleme aldığı “Çarhnâme”, Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled, Divan şiirinin ilk büyük temsilcisi sayılan Dehhanî’nin Manzumeleri önemli eserler arasında sayılmaktadır.  Fakat bunun yanında Türkçenin bir edebiyat dili olabileceğini sade ve anlaşılır bir dille yazdığı eserlerinde göstermiş Halk Edebiyatı şairi Yunus Emre de bu dönemde yaşamış önemli şairidir. Divanı ve didaktik bir eser olan “Risaletü'n-nushiye”si bulunmaktadır. Yunus Emre’nin ne kadar sade ve akıcı bir halk dili kullandığı aşağıdaki şiirlerinde görülmektedir.

 Ben yürürüm yana yana       Gâh eserim yeller gibi

Aşk boyadı beni kana         Gâh tozarım yollar gibi

Ne akîlem ne divâne          Gâh akarım seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi      Gel gör beni aşk neyledi

XIV. asırda Divan Edebiyatı Anadolu’da yerleşmiş, dînî, tarihî ve ahlâkî konuları içeren eserler yazılmaya başlanmıştır. Yine bu döneme ait Âşık Paşa’nın “Garibnâme”si, günü­müze ulaşan Türkçe ilk Osmanlı Tarihi olma özelliğini taşıyan Ahmedî’nin “Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman”ı, Azerî Türkçesiyle eser veren Kadı Bürhaneddin’in gazeller, rubâîler ve tuyuglardan oluşan Türkçe Divanı vardır. Divanında cinaslı kafiyelerin yer aldığı tuyuglar da vardır. Meselâ Bağdat’ın savaşlar sonucu defalarca yıkılıp tekrar imar edilişi ile ilgili yazdığı bir manzûmede:

Şol ki kuş tutkan kuşın âzad kılur

Sanma ki dünyada ol az ad kılur

Bağdatnı kim viran kıla bilür

Ol yine bu virani Bağdad kılur.

Ayrıca çağın önemli şairi, büyük sanatkâr ve mutasavvıfı Nesimî’nin “Divan”ı önde gelen eserlerdendir. Nesimî’nin Türkçesi yer yer halk diline yakın bir söyleyiş tarzındadır. En güzel şiirleri “ilâhi aşk” konulu gazelleridir.

Çün beni Bezm-i Ezel’de eyledi ol yâr mest,

Ol cihetden görünür bu çeşmime deyyar mest,

Aşk-ı subhânî meyinden vâlih oldı şöyle bil,

Arş mest ü ferş mest ü kevkeb-i seyyâr mest

“ Ezel toplantısında O sevgili beni kendimden geçirdi. Onun için herkes gözlerime sarhoş görünüyor. İlahi aşk şarabından içip hayran oldukları için göklerin, yerlerin ve dönen yıldızların sarhoş olduklarını bil.”

XV. asır hem Osmanlı Devleti hem de Divan Edebiyatı için gelişme ve yükselme dönemi olmuştur. Asrın ilk yarısında nesir alanında Türkçeyi çok iyi kullanan ve Türkçe Divanı bulunan Ahmed-i Daî;

Yürürken nâgehan bir gün kazâdan

Göründü birkaç atlu bir yanadan

Meger birkaç kişi çıkmış şikâre

Beni gördü, seğirtdi bir süvâre

Şeyhü’ş Şuara unvanı ile anılan ve “Divan, Hüsrev ü Şirin, Harnâme” gibi eserleri bulunan Şeyhî, Hârnâme’sinde, yeşil bir tarlada semiz ve boynuzlu öküzlerin serbest bir şekilde otladıklarını gören aç ve zayıf bir eşeğin dilinden:

Bunların başlarına tâc neden

Bize bu fakr u ihtiyâc neden

Şeklinde devam eden hicivci kasideleriyle ün yapmış Ahmed Paşa, Türkçe deyim ve atasözlerini çok kullanıp sade bir dille şiir yazan ve Divan’ı bulunan Necâtî devrin önde gelen şairlerindendir. Padişah ve Şehzadelerden II. Murat( Muradî), Fatih ( Avnî), II. Beyazid ( Adlî), Cem Sultan ve Harimî( Şehzade Korkut) şairler arasında yerlerini almıştır. Ayrıca kadın şairlerden Mihri Hatun ve Zeynep Hatun da bu dönemde yetişmiştir. Süslü yazılarıyla dikkat çeken Sinan Paşa’nın “ Tazarrunâme” ve Neşrî’nin “ Cihannümâ” adlı eserleri önemli yer tutar. Yine Çağatay sahasında güçlü şiirleriyle Ali Şîr Nevâi devre damgasını vurmuştur.

XVI. yüzyılda Divan Edebiyatı büyük bir gelişme göstermiş ve devrin iki önemli şairinden biri sayılan Fuzûlî, Divan Edebiyatının en lirik şairidir. En önemli eserleri:  “ Divan, Leylâ vü Mecnun, Hadîkatü’s- Süedâ”dır. Bir diğer şair ise devrinde “Sultânu’ş-şuarâ” lakabıyla anılan Bâkî, şiirlerinde İstanbul Türkçesinin en güzel örneklerini vermiştir. En önemli eseri Divan’ıdır. Yine bu dönemin önemli şairleri arasında geniş hayalleriyle Zâtî, aşk ve sûfîliğin usta sözcüsü Hayâlî, sade ve akıcı diliyle Nev’î ve terkîb-i bendiyle Bağdatlı Ruhî de bulunmaktadır. Bu asırda nesir alanında yazılan çeşitli eserler sayesinde nesir oldukça çeşitlilik göstermektedir.

XVII. yüzyılda da Divan Edebiyatı yükselişini devam ettirmektedir. Büyük kaside ve hiciv ustası Nef’i bu asrın başında yaşamıştır. Yine gazel tarzının üstadı olarak kabul edilen ve İstanbul Türkçesini şiirlerinde çok iyi kullanan Şeyhülislam Yahya Efendi, “hikemî” ekolünün kurucusu, eserlerinde sade ve akıcı bir dil kullanan büyük şair Nâbî bu dönemin en önemli şairlerindendir. Yine İran tarzı olan “Sebk-i Hindi” yi ilk defa şiirlerinde kullanan Nâilî, meşhur “hamse” yazarı Nev’izâde Ataî, Şeyhülislâm Bahâî, Neşâtî, Vecdî, Azmizâde Haletî, Sâbit, Nâdirî, Türk Edebiyatının en büyük seyahat yazarı “Seyahatnâme”si ile meşhur Evliya Çelebi, “Cihannümâ” eseriyle Osmanlı ülkeleri coğrafyasını yazmış Kâtib Çelebi, “Nâimâ Tarihi” ile şöhret kazanmış Nâimâ bu dönemin önemli şairlerindendir.

Bu dönemde yazılan eserlere bakıldığında bir yandan Bâkî, Nâbî, Şeyhülislam Yahya Efendi, Evliya Çelebi gibi sade ve akıcı bir dil kullanan şairlerin yanında; eserlerinde süslü, secili, uzun terkiplerle kurulmuş cümleler kullanan Nergisî ve Veysî de bulunmaktadır.

 XVII. yüzyıldaki Divan Edebiyatında sade ve akıcı dili kullanarak eserler yazan şairlerin yanında süslü ve secili ifadeleri kullanan meşhur şairleri de görmekteyiz. Yani her iki tarz da en iyi şekilde işlenmiştir.

                XVIII. asırda Divan Edebiyatı önceki yüzyıllara göre biraz farklılık gösterir. Divan şiiri İran Edebiyatından uzaklaşıp mahallileşme yoluna gider. Bu dönemde dilde sadeleşmeye doğru gidilmiş ve daha çok bu tarzda eserler yazılmıştır. Bu dönemin en önemli şairlerinden birisi olan Nedim, tabiat ve aşk şairi olarak bilinir. Kaside, gazel ve şarkılarıyla meşhurdur. İstanbul Türkçesinin şiir dili olması yolunda büyük gayretleri olmuştur. Dönemin diğer önemli şairi ve Divan Edebiyatın son büyük üstadı olarak sayılan Şeyh Gâlip’tir. En meşhur eseri “Hüsn ü Aşk”tır ve Nâilî ile edebiyatımıza giren “Sebk-i Hindî” tarzının en önemli temsilcisi sayılmaktadır. Asrın diğer şairleri: Nazîm, Sünbülzâde Vehbî,  Koca Ragıp Paşa, Fıtnat Hanım ve Haşmet’tir.

                XIX. yüzyıl Divan edebiyatının Tanzimat edebiyatı karşısında zayıfladığı bir dönemdir. Bu dönemdeki şairler XVIII. yüzyılda Nedim ile başlayan mahallileşme akımını sürdürmüşler ve bu tarzda eserler yazmışlardır. Bunun yanında eski şiir gele­ne­ğini sürdürmek maksadıyla önceki yüzyıllarda yetişmiş meşhur şairler örnek alınıyor ve onların tarzına uygun şiirler yazılmaya çalışılıyordu. Bu maksatla oluşturulan “Encü­men-i Şu'arâ” adındaki şairler topluluğu her hafta toplanarak yazdıkları şiirleri değerlen­diriyorlardı. Bu dönemin önemli Divan şâirlerinin dîvanlarına bakıldığında kasidede Nef’î’nin, gazelde ise Nâili’nin izinden gittikleri görülür. Yine bu yüzyılda Divan Edebiyatı nazım türleri çeşitlerinde azalma görülür. Özellikle mesnevî, kaside ve gazel türlerine ait olan şiirlerin hem çapı küçülmüş hem de o eski sanat zenginliğini yitirmiştir. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı’ya yönelme sebebiyle Batı medeniyetinin tesiriyle yeni bir edebiyat türü olan Tanzimat Edebiyatı, başka bir ifadeyle Batı Tesirinde Türk Edebiyatı ortaya çıkmıştır. XX. yüzyılın başlarından itibaren dilde sadeleşme hare­ketleri neticesinde Divan Edebiyatından uzaklaşılmıştır. Bu dönemde Divan Edebiyatı birçok şair ve yazar tarafından eleştirilmiştir. Meselâ; Namık Kemal Tasvîr-i Efkâr’da yazdığı bir makalesinde Divan Edebiyatını “gerçekle ilgisi olmayan suni ve boş” olduğunu, Ziya Paşa da “Şiir ve İnşâ” adlı makalesinde “milli bir edebiyat hüviyeti taşımadığını” belirtmiştir. Fakat Ziya Paşa 1868’de bu şekilde Divan Edebiyatını eleştir­dikten sonra 1874’te çıkardığı “Harâbat” adlı şiir antolojisinin önsözünde ise halk edebiya­tını küçümseyerek Divan edebiyatını övmüştür.

                Divan Edebiyatının dili XI. asırdan XV. asra kadar geçen zaman içinde Arap ve Fars dillerinin tesirinden kendisini korumuş bir Türkçedir (4, s.338). Çünkü bu dönemlerde Arapçanın ve Farsçanın tesirinde kalmamıştır. Ayrıca Divan Edebiya­tı­nın coğrafyası Osmanlılar ile sınırlı kalamayacağı gibi dili de Osmanlıca ile sınırlan­dı­rıla­maz. Harezm, Hakanî, Çağatay ve Azerî Türkçesi de Osmanlı Türkçesi kadar bu edebiyatta önemli rol oynar (9, s.19).

Türk edebiyatının ilk ürünlerinde yabancı kelime sayılarının oldukça mahdut olma­sına karşılık zaman ilerledikçe durum Türkçe kelimelerin aleyhine işlemeye başlamıştır. Atabetü’l Hakâyık’ta bu oran %20, Yunus Emre’de %13, Âşık Paşa’nın Garibnâme’sinde %20, Mevlid’de %26, Bakî’de %65, Nef’i’de %60, Nâbî’de ise %54’tür (2, s.59).

 İslâmiyet öncesinde Arap Yarımadasında şiir çok gelişmiş bir edebiyat türü idi. VII. Yüzyılda İranlıların İslâmiyeti kabul etmeleriyle bu edebî türü alıp geliş­tirerek yüksek seviyeye ulaştırmışlardır. Birçok sanat ve ilim merkezleri açılmış ve bu merkezlerde meşhur şairler yetişmiştir. Türk Divan Edebiyatının kuruluş zama­nında İran şiiri en parlak çağını yaşıyordu. Aydınlarımız içi içe yaşadıkları bol bol şiirli İran Edebiyatından aruz vezninin de etkisiyle birçok kelimeler aldılar (6, s.452).

Divan Edebiyatının teşekkül ettiği döneme baktığımızda Arapçanın bilim dili, Farsçanın da bir kültür ve sanat dili olduğunu görmekteyiz. Osmanlıca ise içinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların bulunduğu bir çeşit Türkçe idi. O dönemin ilim yuvaları olan medreselerde Arapça ve Farsça öğretiliyordu. Okumuş olan aydın kesim bu ilim yuvalarında yetişiyordu. Gelişmiş İran edebiyatından ve sanatından etkilenen şairler eserlerinde de bunu yansıtmışlardır.

 Divan Edebiyatında dili kullanırken edebî sanat ön planda idi. Kullanılan ifadeler süslü ve orijinal olmalıydı. Daha önce başka şairler tarafından kullanılmamış olması ona ayrı bir incelik katıyordu. Ayrıca mânâya da önem veriliyordu. Mânâ bir dilber ise onun ziynet eşyaları da edebi sanatlar oluyordu. Bunun için onu en iyi şekilde süslemek gerekiyordu.

XV. asırdan itibaren yazılan eserlerde Arapçanın ve Farsçanın etkisi çok açık bir şekilde görülmektedir. Yazılan şiirler Arap Edebiyatından gelen ve daha sonra Fars ve Türk Edebiyatına da yerleşen aruz vezni ile yazılmaktaydı. Klasik Türk şiiri bütün gelişmesini aruzla ve aruzun etrafında yapar (3, s.400). Bu, uzun ve kısa, açık ve kapalı hecelerin belli kalıplar şeklinde mısralara yerleştirilmesinde ibaretti. Türkçe kelimelerle şiirlerde aruz veznini uygulamanın zor olmasından dolayı şairler Farsça ve Arapça kelimeleri kullanma ihtiyacı hissetmişlerdir. Hatta Sultan Veled Farsça eserlerinde bazen Türkçeye geçmekte, sonra tıkandığı yerde mazeret bildirerek Farsçaya geri dönmektedir. XIV. asır mesnevi yazarı Hoca Mesud b. Ahmed, 1350’de tamamladığı Süheyl ü Nevba­har’ın sonlarında Türkçeyi nazma sokmanın zorluğundan bahsederek, eserinde aruza tatbik sebebiyle çok yabancı kelime kullanmak zorunda kaldığını belirtir.

 Dile yerleşen Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar neticesinde hem dilde hem de üslûpta değişmeler olmuştur. Süslü ve sanatlı yazılar oluşturmak maksadıyla cinas, tenâsüp, mecaz-ı mürsel, mübalağa, iltifat, tekrîr, teşbih, istiare, v s. nesirde ve nazımda birçok sanat kullanılmıştır. Şairler, tabiattaki varlıkları bu sanatları kullanılarak mükem­mel bir şekilde ifade etmeye çalışmışlardır.

Divan Edebiyatında şairlerin üzerinde en fazla durduğu konu aşk konusudur. Aşk temi klâsik edebiyatın neredeyse biricik konusudur. Klâsik şiirimiz esas itibariyle aşk-âşık ve sevgili ekseninde döner. Bu şiirde aşk esastır (9, s.21). Mecaz yahut istiare yo­luyla sevgili kelimesini karşılayan 100’den fazla kelime, ifade ve terkip vardır. Bunlara aşk, âşık ve ağyâra(rakip) ilişkin kelimeler de eklenince sayı daha da artar. Mahlası Aşkî olan on beş civarında şair bulunması da manidardır (8, s.81). Konu aşk olunca âşık ve mâşuk(sevgili) ön plandadır. Divan Edebiyatı şairleri sevgilinin fizikî özellikleri ile ilgili değişik benzetmelerde bulunmuşlardır. Sevgilinin boyu, yüksekliği ve inceliği ile Tuba ve şimşada(şimşir ağacı) benzer. Yürüdüğünde salınan bir servi manzarası arz eder. Vücudun en belirgin kısmı yüzdür. Eğer yüz aya benzetilmişse saç geceyi, kaşlar hilâli, dişler de yıldızları temsil eder. Sevgili bir cellâda benzetildiğinde saçlar tuzak, kaşlar yay, kirpikler ok, gamze ve bakışlar ise hançer ve mızrak hâline dönüşür (7, s.214).

Divan edebiyatında kelimelerin de ayrı bir özelliği vardır. Şairler mânâyı keli­me­lere yükler. Kelime oyunlarıyla edebî sanat yapılır. Bazen tüm anlatılacaklar bir beyit­te ifade edilir. Hatta Koca Ragıp Paşa bir mısraın bir esere denk olabileceğini ifade eder:

“Eğer maksûd eserse, mısra-ı berceste kâfidir.” (“mısra-ı berceste” bir şiirde en güzel mısraa denilir.)

Divan edebiyatı, nesir(düzyazı) ve nazım(şiir) türlerinin bulunduğu bir ede­biyat türüdür. Genel olarak eserlere baktığımızda şiire ağırlık verildiği görülmektedir. Nesir alanında yazılan yazılarda bazen süslü bazen de yalın dil kullanılmıştır. İlmî, edebî ve felsefî eserlerde süslü yazılar, din, terbiye, ahlak, tabiat ve kültür yazlarında ise daha sade ve duru bir dil kullanılmıştır. Noktalama işaretlerinin kullanılmadığı bazı nesirler süslü olsa da avam halkın okuyup anlayabileceği kısa cümlelerle eserler kaleme alınmıştır. Meselâ; XV. yüzyıl şairlerinden Sinan Paşa’nın meşhur eseri olan “Tazarrunâme” süslü bir nesir olarak tanınır. Bunu yanında XVII. yüzyıl şairi Evliya Çelebi meşhur “Seyahatnâme”sini sade bir dille yazmıştır. Bazı şairlerin Arapça ve Farsça olarak kaleme aldıkları eserleri de mevcuttur. Meselâ; XIII. yüzyıl şairi Mevlâna, birkaç Türkçe beyit dışında hemen hemen tüm eserlerini Farsça olarak yazmıştır. Türk asıllı olmasına rağmen Nizamî Gencevî dönemin şartlarından ve kendisinden Farsça yazması istendiğinden dolayı eserlerini Farsça yazmıştır. Yine Fuzulî’nin Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere üç dilde yazılmış “Dîvan”ı vardır.

Divan edebiyatında dildeki değişimi etkileyen sebeplerden birisi nazım türleri yazılırken kullanılan vezindir.(ölçü) Divan edebiyatında genel olarak aruz vezni kul­lanılmıştır. Aruz vezni, Arap Edebiyatından İran Edebiyatına oradan da Divan edebiya­tına geçmiştir. Divan edebiyatında aruz vezni XI. yüzyılın başlarından itiba­ren görül­mektedir (3, s.400). Aruz, hecelerin sayısına göre değil de şekline(uzunluk ve kısalık) göre belli kalıplar çerçevesinde yapılır. Türkçe harflerde uzatma işareti (^) kullanılan ünlü yoktur. Fakat Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerde vardır. Meselâ;  ârif, îma, âb, pîr, vâiz, kâmil, vîrâne vb. Şiiri aruz veznine uydurmak için daha çok Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmak gerekmektedir. Hatta bu konuda birçok şairden sıkıntılarını dile getirdikleri şikâyetler gelmiştir. Meselâ Melânâ’nın büyük oğlu Sultan Veled yazdığı manzum eserinde Türkçe kısmının aruza uydurmadaki zorluğundan bahseder. Yine XIV. asır mesnevî yazarı Hoca Mesud b. Ahmed 1350’de tamamladığı “Süheyl ü Nevbahâr’ın sonuna yaklaştığında Arapça ve Farsça ile şiir söylemenin kolay olmasına karşılık Türkçeyi nazma sokmanın çok çetin bir iş olduğunu, Türkçeyi kusursuz olarak aruza sığdırmada çok çetinlik çektiğini ve eserinde Arapça ve Farsça kelimeleri çokça kullanmadaki sebebinin aruz sebebiyle olduğunu dile getirmektedir (5, s.573-574), (7, s.165). Bunun yanında XVI. yüzyıl Dîvan şairi Fuzûlî, Türkçeyi dikenli bir gül ağacına benzeterek, nasıl ki bu dikenli dallardan gül yaprağı bitiyorsa, dilkenli güller gibi güçlükleri olan Türk dili ile de gül yaprağı gibi güzel şiirler söylemenin mümkün olabileceğini aşağıdaki sözlerinde belirtmektedir:

Ol sebebden Fârisî lâfz ile çohdur nazm kim

Nazm-ı nâzük Türk lafzıyle iğen düşvâr olur

Mende tevfik olsa bu düşvârı âsân eylerem

Nev-bahâr olgaç dikenden berk-i gül ızbâr olur.

Yine XV. yüzyıl şairi Ali Şîr Nevâî de meşhur eseri Muhâkemetü’l Lüga­teyn’inde Türk dilini bir gül bahçesine, zorlukları da dikene benzetmiştir. Birçok şairin güller üzerindeki dikenlerden dolayı Türkçeyi bıraktıklarını ifade etmiştir.

 “ Anadilim üzerinde düşünmeğe koyuldum. Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin alemden daha yüksek bir âlem göründü…

Bu âleme girdim. Gülleri feleğin güneşinden daha parlaktı. Her yanında göz görmedik, el değmedik daha neler ve neler vardı.

Ama bu mahzenin yılanı kan dökücü ve güllerinin dikeni sayısızdı. Bunları görünce düşündüm ve dedim ki: Demek bizim Türk şairleri bu korkulu ve dikenli yollardan çekindikleri için Türkçeyi bırakıp gitmişler.

Bu yol yüksek himmet istiyordu. Ben bu yoldan vazgeçmedim. Onun seyrine doyamadım. Bu yolda yürümekten korkmadım ve yılmadım.” diyerek zorlukları aştığını ve Türkçenin lezzetine vardığını ifade etmiştir.

  Divan edebiyatının dilini etkileyen diğer bir unsur da edebî sanatlardır. Edebî sanatları oluşturmada ise mazmûn çok önemlidir. Divan edebiyatı bir mazmûnlar edebiyatıdır (9, s.35). “mazmûn” mânâ, anlam, kavram demektir. Bir objeyi direk olarak söylemek yerine onu çağrıştıracak özellikleri ifade ederek ipuçları verilir. “Bir sözün altında gizli olan mânâdır” (7, s.102). Divan şiirini anlamak için mazmûnları iyi bilmek gerekmektedir. Bunlar klişeleşmiş kelimelerdir. Meselâ; sevgilinin ağzı için “âb-ı hayât, gül, gonca”, sevgilinin dudağı için “la’l, gonca”, kaş için “keman, yay”, kirpik için “ok, neşter, hançer” vs. Kullanılmıştır (11 s.359).

 XII. asırda Anadolu Selçukluları döneminde edebî dil olan Farsçanın Arapça ve Türkçeye göre ön plana çıkması ve meşhur İran ediplerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen ilim adamlarının sarayda ve medreselerde toplanarak Farsça eserler meydana getiriyorlardı. Birçok Türk asıllı şair ilk edebî çalışmalarına Farsça eserler yazarak başlıyorlardı.

XIII. asrın ortalarından itibaren Anadolu’ya yerleşen Türklerin çoğalması ve Beylikler döneminin başlaması ve özellikle Karamanoğlu Mehmet Beyin fermanıyla Türkçenin Farsça karşısındaki itibarı güçlenmiştir.

Divan edebiyatında kullanılan dil dönemlere ve eserlere göre değişiklik gös­termektedir. Divan edebiyatı, Anadolu’da XIII. asırda Ahmet Fâkih ve Hoca Dehhânî ile başlayarak Şeyyâd Hamza, Mevlânâ ve Sultan Veled ile devam eder.  Eserlerde Fars­çanın yanında Türkçenin de kullanıldığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar Hoca Dehhânî ve Şeyyâd Hamza’nın XIV. asır şairi olduğunu kabul etmektedirler (1, s.1-14).

Sonuç

Divan edebiyatı yaklaşık altı asır gibi uzun bir dönem içinde yüzlerce şair yetiştirmiş, dinî, ilmî, edebî, tarihî, tasavvufi, kültürel, sanatsal binlerce eser yazılmış, adını tarihe altın harfler yazdırmış köklü bir edebiyattır. Her ne kadar sonraki birçok şair ve yazar tarafından çok çeşitli eleştirilere maruz bırakılmışsa da devrin en önemli üç dilinin bir ahenk içinde bir araya gelerek oluşturduğu bir edebiyat türüdür. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan bu konuda şu ifadeyi kullanmaktadır: “ Divan edebiyatımız medeniyet âlemine büyük bir iftiharla sunabileceğimiz bir sanat mahsulüdür. Onun içinde insan zekâsı kendi yolunda varabileceği son merhaleye varmıştır.” (10, s.82).

 

KAYNAKÇA

1.    Akar, Metin,(1986) “Şeyyad Hamza Hakkında Yeni Bilgiler” MÜTAD, II

2.    Aksan, Doğan,(1995) “Şiir Dili ve Türk Şiir Dili”, Ankara

3.    Akün, Ömer Faruk,(1994) “Divan Edebiyatı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

4.    Ayan, Hüseyin,(1977) “Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi”, Dergâh Yayınları, İstanbul

5.    Dilçin, Cem,(1991) “Süheyl ü Nevbahâr”, Ankara

6.    Kabaklı, Ahmet,(2002) “Türk Edebiyatı” Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Cilt II, İstanbul

7.    Okuyucu, Cihan,(2004) “Divan Edebiyatı Estetiği” LM Kitaplığı yayını, İstanbul

8.    Pala, İskender,(1995) “Ah Mine’l-Aşk”, Cogito”Aşk” – Özel Sayı- Sayı 4, Bahar

9.    Pala, İskender,(2002) “Divan Edebiyatı”, LM Yayınları, 4. baskı, İstanbul

10.                              Tarlan, Ali Nihat,(1981) “ Edebiyat Meseleleri” Ötüken Yayınları, İstanbul

11.                              Türk Ansiklopedisi,(1996), Milli Eğitim Basımevi, Cilt XIII, Ankara.

 


Араз Гурбан оьлу Ясядов

ГАЗИ БЦРЩАНЯДДИН ГЯЗЯЛЛЯРИНИН МЕТОДОЛОЖИ

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Gази Бцрщаняддинин йаратдыьы шеир диванынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Бязи арашдырыъылар бу мязиййятляри арашдырмыш вя орада олан принсипляри мцяййянляшдирмишляр. Бизим фикримизъя онун бязи натамам гязялляриндя мисра йарымчыг, фикир ися айдын дейил. Бу гязяллярдя шаирин охуъуйа чатдырмаг истядийи фикир нагислийи юзцнц эюстярир. Бу гязяллярин дцзцлцшц дя, диван шеир дцзцмцня вя бичиминя уйьун эялмир. Бу да биздя о фикри йарадыр ки, бу гязялляр дивана мяхсус форма иля йох, йазылма тарихи ардыъыллыьы иля дцзцлцб. Амма дивандакы шеирлярин сонунда щеч бир тарих эюстярилмяйиб. Мцяййян диван шеири принсипляри вар ки, биз бунлара Гази Бцрщаняддин диванында раст эялмирик. Орта яср шаирляринин щяр бири мягтя бейтдя юз сойадыны, кимлийини тясдиглядийини эюстярмяк яняняси артыг шеиримизя фарс вя яряб дилли ядябиййатдан мялум иди. Амма Г.Бцрщаняддинин бир нечя гязялини ня­зяря алмасаг, демяк олар ки, о, юз адыны гязялляриндя эюстярмяйиб. Одур ки, гязял жанрынын кечдийи тякамцл просесиня нязяр йетирмяк йериня дцшяр. XII ясрдян етибарян гязял жанры инкишаф просеси кечмяйя башлайыб. Вя бязи хцсусиййятляри иля башга жанрлардан сечилибдир. Профессор Х.Йусифов йазыр: «Гязялдя тяхяллцс ишлятмяк мейли XII  яср илк фарс шаири Санидян башлайыр вя XII ясрин II рцбцндя Азярбайъан ядяби мцщитиндя сабит яняня шяклини алмышдыр» [10, 123]. Бу проблемля баьлы, йяни гязяллярдя тяхяллцс иш­лятмяйин яняняйя зидд олдуьуну илк дяфя Эибб «Османлы поезийасы тарихи» яся­рин­дя­ эюстярмишдир. Я.Сяфярли дя гейд едирди ки, Гази Бцр­щаняддин 1500-я гядяр гязялинин щеч би­риндя тяхяллцс ишлятмямишдир. Алим буну янянядян эялян бир щал олмасы иля баьлайыр [7, 13]. Шаи­рин гязялляри щаггында йазан тцрк мцяллифи Ъям Дилчин билдирир ки, «Га­зи Бцрщаняддин диванында олмайан, лакин Щаъы Кямалинин «Ъямицн Нязаирин»дя йер­ алан бир гязялиндя мящяллясинин Кади Бцрщан олдуьу кулланылмышдыр» [2, 162]:

Яэяр бу хублара матям эялцрся,

Йашамдан юмрцмя катам эялцрся,

Кади Бцрщан нядян йоллар эюзлядцр

Ъаным йар йолуна сатан эялцрся.

Тцрк шеир янянясиндян доьан бир хцсусиййят дя будур ки, шаирляр бязян юз адларыны шеирлярин яввялиндя верир.

Ящмядям ким ки, бана сана йаман

Защира ол хилафи-миллятдцр.

Щяп йолунда тявяллцдц ихлас

Хилгятцмдя бянцм ъибиллятдцр

Ням олур ням сюзцмдя лейк щяля

Бу йцряэцм адына биллятдцр   вя с. [8, 506].

Бу тярз шеир нцмуняляри Азярбайъан дилиндя гязялин инкишаф тарихини, онун естетик мейарыны, идейа-мювзу, фолклор ялагяляри, яняня варислик, еляъя дя Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф гану­на­уй­ьун­луг­ларыны ишыгландырмаг цчцн дольун фактик материал верир. Г.Бцрща­няд­динин диванында олан гязялляриндяки бейтлярин сайы 3 иля 16 арасында дяйишир. Дюврцнцн шаирляри кими, онун да дилиндя яряб-фарс тяркибляри, бейтлярдя зцщаф вя ималяляр (узаныб-гысалмалар) юзцнц эюстярир. Шаирин гязял­ля­риндян бящс едян Т.Вялийев эюстярир ки, Гази Бцрщаняддин авазлы (сцжетли) гязялляр йаратмышдыр [9, 85]. Диванда шаир ярузун ясас бящрляриндя йазылмыш шеирляриня тясадцф етдик.  Проф. А.Рцстямованын тябиринъя десяк «Гази Бцрщаняддин XIV ясрдя – Азярбайъан дилиндя бир шеир эцлцстаны уъалтды. Онун гязялляри дилинин ойнаглыьы, тяравяти вя сямимилийи иля сечилир. Шаир бир тяряфдян классик поезийа нцмуняляри иля бящрялянирся, диэяр тяряфдян даща чох халг ядябиййатынын рянэарянэ чаларлары иля шеириня сцс верир» [6, 44-50].

Г.Бцрщаняддин диванында щансы шеир жанрларындан истифадя етмясини юзц йазыб эюстярмишдир:

Вясфцни эащ, гясидя, эащ гязял

Эащ рцбаивц, эащ туйух дейялцм [8, 193].

Эюзялин вясфини эащ туйугла садя вя айдын бир дилля изащ етдийини дейян шаир, бязян дя она севэисини изащ етмяк цчцн мяъаз вя епи­тетлярля долу гязялдян истифадя етдийини сюйляйир. Щяр ики мягамда шаир-сяняткар мцхтялиф шеир шякилляриндян истифадя едяряк эюзял поетик лювщяляр йарада билмишдир. Шаирин диваныны арашдыраркян гязял, туйуг, рцбаи жанрларына тясадцф етсяк дя, гясидя жанрында йазылан шеир юрняк­ляриня раст эялмирик. Амма бу да бир щягигятдир ки, шаир юзц гясидя йаздыьыны да сюйляйир. Демяли, тцркъя диванда биз буна раст эялмирикся, о демяк дейил ки, о, гясидя йазмайыб. Арашдырма заманы бизя мялум олду ки, шаирин яряб вя фарсъа шеирляри дя вар. Олсун ки, шаир гясидясини мящз еля бу диллярдя йарадыб. Тяяссцф ки, щямин шеирляр индийя гядяр ялдя олунмамышдыр.

Дилин бцнюврясиня, дил материалына, дилин гурулушуна ясас­лан­ма­йан шеир вязни йохдур. Дил иля вязн арасында гырылмаз ялагядян бящс едян Щ.Османов гейд едир ки, ярузун татар шеириндя йалнызъа татар тцрк­ъяси иля ялагядар олараг йарандыьы фикриндяйик. Алимя эюря, тцр­к­ъя фонетик вя грамматик бахымындан ярябъядян бариз шякилдя фяргли ол­дуьу цчцн яруз сырф татар тцркъяси иля ялагядар йаранмышдыр [5, с.136].

Цмумиййятля, ярузун ойнаг бящрляри шеирдя дярин щеъалар йарадыр. Бу да ярузла щеъанын цст-цстя дцшмясиня эятириб чыхарыр. Биз бунун бариз нцмунясини Г.Бцрщаняддин шеирляриндя эюрцрцк. Мисал цчцн:

Сярвцн сала юзэя кишийя сайя ряваны,

Эцн ки, кечя сянсцз юмря сайа рявамы.

Алнунла йцзцн тяня ура эцнцмя, айа

Эцннцкля эюзцн ясридявц айа рявамы,

Гямзяси бянцм йцрэими йаралады вай,

Вайум иля дилбяр ки, була бюйя рявамы,

Сцд йериня ешгини ширди бана дайя,

Ол вяслини юзляляря адайа аявамы    [8, 322].

Бу шеири асанлыгла щеъа бюлэцсцня айырмаг мцмкцндцр вя шеирин ахыъылыьына щеч бир хялял эялмир.

Гази Бцрщаняддин шеирляриндян бящс едяркян ону да гейд етмяк лазымдыр ки, диванда халг шеири цслубунда йазылан шеир юрнякляри даща чохдур. Бу вахта кими биз ядябиййатымызда халг шеири цс­лу­бунун варлыьыны Хятайи иля баьлайырдыг. Амма Гази Бцрщаняддин даща яввял щяр ики ядябиййатын – классик йазылы ядябиййатын вя шифащи ядябиййатын  нцму­ня­ляриндян сямяряли шякилдя истифадя етмишдир. Бу ъящят эюркямли дилчи алим Я.Дямирчизадянин диггятини дя ъялб етмишдир. О йазыб: «Г.Бцр­щаняддинин хцсусян туйуглары ши­фащи ядябиййатын йазылы дил ясасында гурулмасы бахымындан илк аддымдыр вя бунунла да­ йазылы ядяби дил цслублары сил­си­ля­синдя йени бир цслубун, йяни (туйуг гошма цс­лу­бу­нун)­ фолклор цслубунун, рцшейм мащиййятли олса да, илк нцмуняляри йаранмышдыр [3, 144].

Дейилянин тясдигиня ашаьыдакы нцмуняляр дя шащидлик етмякдядир:

Бу дцнйа бир няфясчцн олмуш йамах

Диби йахундыр анын, ей эцл ирах,

Зцлфини даьытма, ъан ейля бяэцм

Йохса олур бу ъащан алах-булах.

Вя йахуд:

Сянъиляйин дцнйадя хуб аз имиш,

Няьмяни раст анладын шящназ имиш,

Кюнцлляр кюклцэцня бу дцнйада

Щащи, шащин эюзлярин шящбаз имиш.

Гази Бцрщаняддинин туйугларындакы гафийяляр Азярбайъан мяншяли сюзлярдян йараныб ки, щямин гафийяляри асанлыгла ики гисмя бюлмяк мцм­кцндцр. Мясялян: Азярбайъан сюзляриндян йаранан: эюз-сюз-йцз; буьур-уьур; йашун-ашун-башун; айасыдыр-йайасыдыр; яр тяк эяряк-яркяк эяряк вя с. [4, 145-197].

Азярбайъан-тцрк шеиринин инкишафында Гази Бцрщаняддин йара­ды­ъы­лыьы йени мярщяля ачды. Йарадыъылыьы иля ядябиййатымыза йени шеир овгаты эятирян шаирин ясярляри бу мянада мцхтялиф йюнлярдян юйрянилмя  имканлары да йарадыр.

Ядябиййатда ейни сяс тяркибиня малик мянаъа мцхтялиф олан сюзляр омонимлик йаратмаьа хидмят едир. Г.Бцрщаняддинин ъинас йаратмаг баъарыьы онун хцсуси истедадындан хябяр верирди. Я.Дямирчизадя бу вя йа диэяр дилдя  омоним сюзлярин чох вя аз олмасы щадисясини «бир дилин даща ибтидаи, диэяринин даща чох инкишаф етмиш олмасы иля, дилдя щяр мяфщум, ифадя шяклинин йараныб-йаранмамасы иля, чохмяналылыг (полисемантизм) иля вя даща бир сыра далларла да» изащ едир.

XIII-XIV вя ХV йцзиллик шаирляриндя ъинас йаратмаг ъящдинин ба­ризлийи йеня дя Гази Бцрщаняддин йарадыъылыьында юзцня мцфяссял тясдиг тапыр. О дювр шаирляри гязялляринин бир-ики бейтиндя ъинас гафийя йаратмагла кифайятлянирди. Сяняткарлар ися бцтцн гафийяляри ъинас сюзляр цзяриндя гурурдулар. Гази Бцрщаняддинин дя бу гябил сянят­карлардандыр. Онун йед­ди бейтлик ашаьыдакы гязялиндя гафийяли сюзлярин щамасы ъинаслыдыр. Беля шеирляр, адятян, там ъинаслы шеирляр адланыр:

Цзцн гцбарыны шаща эюзцмя кыл сцрмя

Вяли бу дювляти бизя вцсал цчцн сцрмя

Ишыьын итляринин разийцз саадятиня

      Алары дювлятя ирцбен бизи сцрмя

Ъинас йаратмаг Г.Бцрщаняддин сянятинин ясас мязиййятляриндян бири олмушдур. Шаир тяряфиндян шеирдя йарадылан ъинаслы гафийяляр шеир сянятиня сяс-сюз эюзяллийи верир. Шякилъя ейни, мянаъа фяргли кялмя­лярин шаир тяряфиндян шеирдя усталыгла ишлятмяси тцрк халгларынын гядим там ъинаслы шеир яняняляри иля бярабяр сяслянир.

Гази Бцрщанядин йарадыъылыьынын Азярбайъан поезийасынын инки­ша­фында хцсуси йери вар. Шаирин йарадыъылыьы Щясяноьлу иля Нясими йара­дыъылыьы арасында кюрпц ролуну ойнайыр. Шаирин йарадыъылыьынын  мювзу даиряляри, шцбщясиз ки, чох эенишдир.

Дцшцнцрцк ки, бу йенишлик Азярбайъан поезийасынла хцсуси йери олан шаирин йарадыъылыьы щаггында йени-йени ясярлярин йазылмасына, фун­даментал тядгигатларын апарылмасына сябяб олаъагдыр. Биз ися, имканымыз дахилиндя, Г.Бцрщаняддин йарадыъылыьынын йалныз бир сащясини – онун шеирляринин фолклор гайнагларыны мцяййянляшдирмяйи тядгигатын башлыъа вязифяси щесаб етдик.

ЯДЯБИЙЙАТ:

1.              Дямирчизадя Я. Азярбайъан ядяби дили тарихи. щисся, Б., 1979, сящ.144.

2.               Дилчин Ъям. Диван шеириндя гязял. Тцрк дили. 1986, сящ.162.

3.               Ялибяйзадя Е. Ядяби шяхсиййят вя дил. Б., 1983, сящ.125.

4.                Худийев Н. Азярбайъан ядяби дили тарихи. Анкара, 1997, сящ.145, 197.

5.               Османов Щ. Яруз вязни вя тцркъямиз. Тцрк дцнйасы арашдырмалары. 1982,

6.               Рцстямова А. Классик Азярбайъан поезийасында гязял. Б., 1990, 49, 50, 45, 4

7.               Сяфярли Я. Гязял жанрынын Азярбайъан ядябиййатында тяшяккцлц. Б., 1979,

8.               Сяфярли Я. Гази Бцрщаняддин. Диван. Юн сюз. Б., 1988, сящ.15, 5-10, 9-16.

9.                Вялийев М. Гази Бцрщаняддинин лирикссы (нам.дис.) Б., 1980, сящ.15-20, 85.

10.          Йусифов Х. Низаминин лирикасы. Б., 1968, сящ.123.

РЕЗЮМЕ

В этой статье показаны систематическая структура газелей и выявлен псевдоним поэта употребленный в его стихах. Соответственно принципам  размера газелей (написанных формой арузи) указываются их увеличение и сокращения. Вносится ясность цели, преследуемой в своей поэзии, используя формы (джинас) каламбура и повтора (текрир).

SUMMARY

This paper dedicated to the analysis of the systematic structure, the number of ghazals by Gazi Burhanaddin where the pen-name of the poet was used.  According to the principles of the aruz poetic meter  was described the usage of shortenings and prolongings in the poetry by Burhanaddin. The author paid attention to the jinases (kind of metaphores) and repeatitions as well.

 

Н. А. Султанлы

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУНИССКОЙ НОВЕЛЛЫ

Произведения современных тунисских прозаиков складывались не один год. Может быть столько, сколько существует в современной тунисской литературе новый для нее жанр – жанр повести и новеллы (в этом году исполнилось 104 года со времени рождения этих жанров в Тунисе). В Тунисе, как и во всей современной арабской литературе, не принято различать эти прозаические жанры.

Современная литература в Тунисе явление еще совсем молодое в мировой литературе. Однако, значение ее для литературы, как арабской так и мировой, несомненно, заслуживает всяческого внимания.  Тунисские прозаики не только вглядываются в жизнь своего народа – они слушают пульс всего арабского народа. Первые новеллы и повести тунисских писателей «являются дорогим воспоминанием для наших сердец и ценным вкладом в историю тунисской литературы нового периода, так как они отразили важный этап в современной тунисской литературе» - пишет литературный критик Изз ад-дин аль-Мадани (5, 10).

Очень важно отметить некоторые особенности первых тунисских новелл, их содержания и стиль, их отношение к социальным и судьбоносным проблемам Туниса начала ХХ века. Возникновению этого жанра предшествовало появление новой, современной поэзии во главе со знаменитым современным тунисским поэтом Абу–л–Касимом аш–Шаби. А также появление первых драматургических произведений, в частности пьесы «Султан Абд
аль-Хамид бин Джудран Йылдыз» Мухаммеда аль–Джуайби. Это было свидетельством того, что в начале ХХ века тунисская литература отказалась от старых, традиционных форм и художественных приемов.

Исследователи тунисской литературы утверждают, что первая тунисская новелла возникла в 1906 году в творчестве шейха Салиха ибн Омара Свиси, автора прсветительской новеллы «Аль–Хайфа и Сирадж аль–Лейл» (3, 149), которая была опубликована на страницах журнала «Хейраддин», редактором которого был журналист и драматург Мухаммед аль–Джуайби. Далее появляются новеллы Хасана Хусни аль–Вахаба «Последний вечер в Гренаде» («Ас–Сахирату–Ахира фи Гарната»), Садига ар–Ризги «Волшебница Туниса» («Ас–Сахира ат–тунисиййа»), повесть Мухаммеда аль–Хабиба Сахиба «Турецкая отвага» («Басалату-т-туркийа»), новеллы Сулейман Джадуви «Дукарнияр», Мухаммеда Фахми ибн Шабана «Жестокости азартной игры» и другие.

Возникновение первых образцов тунисских повестей и новелл состоялось на фоне религиозных, социальных и культурных реформ Туниса. «Авторы первых тунисских новелл проповедовали светлые идеи. Они были ревностными патриотами своей родины и проповедниками реформаторского движения» (6, 12). Рассматривая первые произведения тунисских новеллистов, можно отметить два основных направления их развития. Первое направление – «сентиментальное» направление «страстных желаний и надежд». Это было время отрыва тунисского общества и культуры от всего исламского мира под давлением французской колониальной политики. Французы всеми силами старались уничтожить арабский язык, занять место исламской культуры и изменить образ мыслей местного населения. Они старались овладеть умами и сердцами тунисцев, уничтожить их историческую память. «Писатели - реформаторы же изучали французскую культуру и литературу, а также русскую литературу с французского языка, таких авторов, как Л. Толстой, Ф.Достоевский, А. Чехова и др., чтобы встретить врага его же оружием» (6, 13). Тунисские писатели начала ХХ века восприняли французскую новеллу с ее эстетическими формами и стилем, познакомились с историческими романами Бернардена де Сен – Пьера, Шатобриана, А. Дюма – отца, В. Скотта и др. Кроме того, эти писатели были знакомы с творчеством писателей сиро – американской школы Дж. Х. Джебрана, М. Нуайме, египетских писателей  М.Теймура, Т.Хусейна, Т. аль–Хакима, авторов исторического романа С.Бустани, Ф. Антуна и Дж. Зейдана, которые своими романами возраждали историю арабов, обращаясь к героическому победоносному периоду арабской истории.

Своими произведениями пионеры тунисской новеллы пытались доказать французским колонизаторам, что они народ с богатой историей и культурой.

Именно в этот период была создана новелла Хасана Хусни абд аль–Вахаба «Последний вечер в Гренаде», которая повествует о конце мусульманской Гренады, о прощании с Гренадой последнего из династии Насиридов, последнего мусульманского правителя в Испании – Абу Абдаллаха (Boabdil).

Простое, но очень трогательно произведение Хасана абд аль–Вахаба начинается с живописного описания города Гренада. «Гренада расположена в Андалусии, выделяется своей красотой. Она подобна ожерелью, нанизанному жемчугом. Удивительные башни обернуты в багряный плащ. Что касается «Красного замка» («аль–Гамбра», Н.С.), то он занимает особое место на вершине зеленой долины и окружен со всех сторон изумрудами» (5, 110).

Город – рай, так называли Гренаду, светится от радости в ожидании принцессы, единственной дочери эмира Абу Абдаллаха. В замке готовятся к празднику. Девушки готовят праздничный концерт, везде веселье и радость. Наконец появляется принцесса. «Девушка – красавица, достигшая восемнадцпти лет. Одета в платье из дамасского шелка, вытканного разными цветами и ниспадающим тяжелыми волнами. Из – под кашемирового корсажа чуть видны ее округлые груди» (5, 110).

Принцессу окружает свита, среди которой военачальник по имени Мансур – влюбленный в принцессу. Таким образом, как и во всех исторических романах Дж. Зейдана, в новеллу вплетается любовный сюжет. Описывая эту сцену Абд аль–Вахаб смог ярко описать красоту Андалусии, обычаи и яркую одежду, которую носили жители Андалусии. Это означало слияние двух культур – мусульманской и христианской, что было присуще Андалусии. Красота принцессы «блистала среди ее подруг как блеск луны среди ее звезд» (5, 117). Принцесса отличалась не только своей красотой, но и умом и образованностью. Она прекрасно читает стихи и играет на различных инструментах, что говорит о ее высоком происхождении и благородстве крови. Здесь автор верен исторической правде: достаточно вспомнить историю любви представителя андалусской любовной лирики XI века поэта Ибн Зейдуна к поэтессе
аль-Валладе дочери омейядского халифа аль–Мустакфи. Так описывали
аль-Валладу ее современники: «Она была первой среди женщин своего времени. Ее дом был местом, куда стекались благородные мужи города, а ее собрание – ристалище, где состязались поэты и прозаики» (2, 70).

Тем временем на город неожиданно нападают испанцы. На фоне праздника во дворце, на улицах Гренады идут ожесточенные бои. Арабы яро защищают свой город. Здесь автор отходит от исторической действительности. «Последняя кампания против Гренады была начата в 1491 году, и защитники города осознали безнадежность своего положения и согласились на сдачу города без боя. Им были предоставлены почетные условия, и город был сдан... Сцены прощания с Гренадой последнего из насиридов – последнего правителя в Испании–Абу Абдаллаха (Boabdil) породила одну из испанских народных баллад» (4, 144).

Придавая своей новелле особый трагизм автор описывает сцены боя: «Город полыхал в огне, и пламя покрывало мраморные покрытия и мозаику дворца, а воздух пропах гарью. Все это возвещало о падении Андалусии» (5, 121). На этом трагедия не заканчивается. В бою погибает возлюбленный принцессы военачальник Мансур: «Его меч, обагренный кровью, сломался и упал рядом с ним... Умирая он думал только лишь о своей любимой принцессе. Последними словами его были: Беги, принцесса! Спасайся!» (5, 122). Мы видим, как с сентиментальными сценами соседствуют сцены героические, патетические. Изображения героев не выходят за рамки традиции арабских сочинений средневековья. Так, описывая андалусскую принцессу, автор сравнивает ее красоту с «блеском луны среди звезд». Как не вспомнить здесь панегирик доисламского поэта ан – Набиги, посвященный Ну’ману: «Ты солнце, а другие цари звезды, когда солнце всходит на небосклоне, из звезд не видно ни одной». Новелла заканчивается следующими строками: «Проснувшись, Гренада после семи веков мусульманства стала христианской» (5,122). Историческим фактом является то, что после падения Андалусии там осталось много мусульман – ремесленников, отдельных ученых. Мусульмане, оставшиеся на старых местах при изменившемся правлении, были известны как мудехары, то есть образованное от арабского слова мудаджжан – «получившие разрешение остаться» (4, 145).

Второе направление творчества пионеров тунисской новеллы можно назвать направление «прозрения», которое тематически подразделяется на «общественное» и «политическое». Девизом этих писателей было следующее обращение: «О люди! Не прельщайтесь уходящим счастьем этого мира, ибо тот, кто прельщается минутным наслаждением испробует к концу своей жизни вкус горечи!» (5, 32). Тунисское общество в начале ХХ века было угнетенным, слабо сопротивлялось насилию. Поэтому пионеры тунисской новеллы поставили перед собой следующие задачи: 1. Обличие таких социальных бедств как волшебство, шарлатанство, азартные игры, алкоголизм и употребление наркотиков.

2. Отпор французским колонизаторам, которые ввергали тунисский народ в невежество. В этом отношении примечательна новелла Мухаммеда Садига Ризги «Волшебница Туниса», в которой повествуется о таких загнивших обычаях, как вера в волшебство, зависимость народа от шарлатанов с одной стороны и о жестокости султана, угнетающего свой народ с другой.

События в новелле происходят в 936 году по хиджре в Тунисе. Новелла начинается с описания дома знаменитой волшебницы, перед которым толпится народ в надежде исцеления. Описывая волшебницу автор отмечает, что «она долгое время вела развратный и непристойный образ жизни, но в 64 года поняла, что не может уже таким путем зарабатывать деньги и нашла себе другой источник заработка, обеспечивая свою старость» (5, 125). Обманным путем она добивается уважения общества. Она даже совершает паломничество в святые места, после чего «люди поверив в ее святость подарили ей этот дом и двух слуг: служанку Джавахират и слугу Занку. Спустя месяц она объявляет, что видела во сне старца, который дал ей дар исцеления людей» (5, 126).

В доме волшебницы была одна комната, которая была на замке и кроме волшебницы никто не смел зайти в нее. Но однажды слуги случайно попали в эту комнату и перед ними открылась ужасная картина. «Это был склад, где хранились чаши с ядом, различные зелья, трупы разных животных и даже детей» (5, 128). Эта картина повергла в ужас служанку Джавахират и слугу Занку, который сразу же теряет сознание от страха. Что касается Джавахират, то она поплатилась за то, что нарушила запрет. Волшебница ее отравила одним из ядов.

В это самое время в стране, где живет эта волшебница, происходят ужасные, трагические события: умирает султан, и на его престол восходит его сын Хасан ибн Мухаммед. Наступают страшные времена, поднимаются восстания против несправедливостей, которые творил новый правитель, уничтожая всех и все, что попадалось у него на пути. Он уничтожает даже своих близких друзей. Его «забавы» легли тяжелым бременем на плечи народа Туниса. Один за другим выходят из повиновения города Туниса: Сус, Гирван и другие.

Одним из приближенных и советчиков султана Хасана был «старец по имени Далуш, семидесяти лет: бледный, маленького роста, голубоглазый с удлиненным лицом и длинной бородой по пояс. Он носил зеленую чалму, а свое толстое брюхо обвязывал красным кушаком...» (5, 129). Этой устрашающей внешности соответствуют и перечисляемые автором внутренние качества старца. «Он был самым жадным человеком своего времени, любил рассказывать неприличные истории и громко смеялся при этом. Это был самый трусливый, хитрый и мерзкий человек» (5,130), который помогал султану издеваться над своим народом. Описанные события очень напоминали Тунис начала ХХ века. Под образом султана, по всей видимости, автор подразумевал французских колонизаторов, а образ Далуша напоминал приспешников французов из самих тунисцев.

В этой новелле автор осуждает деспотизм во всех его направлениях, а также невежество народа. «Деспотическое правление не только приносит неисчислимые беды угнетенному народу, но и подрывает силы государства и правителя. Тирания убивает и страну и подданных, развращает их души так, что в них умирает любовь к родине. Все это приводит к гибели и страны и народа» (1, 67).

Повесть Мухаммуда аль–Хабиба «Турецкая отвага» является как бы продолжением темы борьбы против деспотизма. В ней говорится о любви к родине, о самоотверженной борьбе турок: брата и сестры – Асамата и Гюльбахар, которые ценой своих жизней помогли армии Мустафы Кямаля Паши победить греков. «Люди, которые не думают о своей жизни, своем счастье, ревностно преданы своему делу и бескорыстно любят свой край и свой народ, могут смело называться героями.» (5, 71) – пишет автор повести. Смелости маленькой турчанки поражается даже греческий генерал. Увидев окрававленную пленницу он с горечью говорит: «Эта девушка стоит пятерых моих солдат!» (4, 142).  Асамат был казнен, а Гюльбахар погибает взорвав греческий склад с боеприпасами. Последними словами Асамата перед казнью были следующие: «Родина принимает тебя к своей нежной груди, о дорогая сестра. За то, что ты принесла себя в жертву, надеюсь, мы встретимся с тобой в судный день» (5, 147).

О таких героях мечтал для своей угнетенной французами родине Мухаммед аль–Хабиб. Принцип свободы как естественное право человека лежит в основе этой повести.

К сожалению творчество пионеров тунисской новеллы, несмотря на газеты и журналы, которые распространяли их, не всегда доходили до арабского читателя. В художественном смысле их новеллы также были несовершенны. Не всегда чувствовался художественный навык, в новеллах преобладали наставления, дидактика. Стиль их произведений не отличался ярко выраженными индивидуальными особенностями, это был «средний» литературный стиль арабского «возрождения».

Большой заслугой новеллистов первого поколения тунисской литературы была их исследовательская деятельность. Они стремились приобщить свой народ к западной и, в частности, французской литературе, и доказать французским колонизаторам, которые утверждали об отсталости тунисской культуры, что они ничем не хуже их и, что им удастся не только догнать, но и опередить европейскую культуру. Пионеры тунисской новеллы были патриотами своей страны. Они выступали против духовной экспансии Запада, которая разрушала национальную культуру и язык арабов. Ярким примером этому была французская политика в Тунисе. Как правильно считал египетский просветитель Фарах Антун: «На западе надо черпать полезное – дух энергии, свободы, независимости – и решительно отвергать все то, что противоречит интересам стран Востока и чуждо восточным нравам» (1, 171).

 

Литература на русском языке:

1.Долинина А. А. «Очерки истории арабской литературы нового времени» М. 1973;

2.Куделин А. Б. «Классическая арабо – испанская поэзия» М.;

3.Султанлы Н. А. «Просветительская новелла в Тунисе». Вестник бакинского университета. 2007, №1;

4.Уотт У. Н., Какиа П. «Мусульманская Испания» М. 1976;

Литература  на арабском языке:

5.Мухаммед Салих аль – Джабири «аль – Кисса ат – тунисиййа» Тунис, 1975;

6.Журнал «аль – Кисса» Тунис, 1977.

 

ХЦЛАСЯ

Тунисдя новелла жанрынын йаранма тарихи 1906-ъы илдя Салещ Свисинин «Хайфа вя Сираъ ял-Зейл» маарифчи новелласынын «Хейряддин» мяъмуясиндя чапындан башлайыр. Бундан сонра новелла жанры ики истигамятдя инкишаф етмишдир ки, бу да Щясян Абдул Ващабын «Гарнатада сон эеъя» тарихи новелласыдыр. Новелланын ясас истигамяти «сентиментализм» вя «щязин севэи»дир. Новеллада Яндялусун сон гярарэащы олан Граната шящяринин сцгутундан бящс олунур. Новелланын инкишафынын икинъи истигамяти сийаси-иътимаи истигамят иди ки, ядибляр ясярляриндя франсыз истибдадинин тунис халгыны ъящалятя сцрцкляйян ъадуэарлыьа олан инама гаршы мцбаризяйя чаьырырлар. Яр-Ризэинин «Тунис ъадуэары» вя Мящяммяд ял-Щябибин «Тцрк гящряманлыьы» ясярляри дя халгы франсыз истедадына гаршы мцбаризяйя чаьырыр.   

 

SUMMARY

            The time of origination of Tunis novel concurs with publication the enlightener novel by Salekh Svisi “Khaifa and Siradj al-Leyl” in 1906 in the Khaireddin magazine. The Novel Genre in Tunis develops in two destinations: “tearful - sentimental” (for example – historical novel “the Last evening in Granade” by Khasan abd al Vahab, where the author describes downfall of Grenade) and “social - political”, which is expressed in the novel of Rizgy “the Sorceress of Tunis” and in the novel of Mukhammed al Khibab “Turkish bravery”, where authors call Tunis to the struggle against French politics in Tunis and to patriotism.


Мяммядова Лейла Камран г.

М.Ф.АХУНДЗАДЯ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА ЯДЯБИ

ЩЯГИГЯТЛЯРИН ЭЕРЧЯКЛИЙИ

Aзярбайъан халгынын мядяни, иътимаи-сийаси тарихиндя ХЫХ ясрин яввялляри йени дювр кими характеризя олунур. Бу дюврдя бядии ахтарышларла мяшьул олан М.Ф.Ахундзадя (1812-1878) юзцнцн нязяри-естетик эюрцшлярини ачыг-айдын ифадя етмяйя башлайырды. О, классик ирся, тарихян газанылан тяърцбяляря мцасир мювгедян йанашмаьа чалышырды. Бу хцсусиййят онун ядяби-тянгиди, публисистик йарадыъылыьында юзцнц даща чох бцрузя верирди. Азярбайъан о дюврдя чаризмин иътимаи-сийаси режими алтында йашайырды, юлкядя мятбуат, театр вя ядябиййатын имканлары мящдуд иди.

М.Ф.Ахундзадя Загафгазийанын мядяни вя инзибати мяркязи олан Тифлисдя, Гафгазын баш щакими Барон Розенин дяфтярханасында Шярг дилляри цзря (Азярбайъан, тцрк, яряб вя фарс) тяръцмячи (1834-ъц ил 1 нойабрдан) ишляйирди. Дювлят идарясиндя тяръцмячилик вязифясиндя ишлямяси М.Фятялинин дцнйаэюрцшцнцн мцасирляшмясиндя, эенишлянмясиндя бюйцк рол ойнамышды. Бу ишля ялагядар о, эюркямли дювлят адамлары вя мцасир фикирли зийалыларла йахындан цнсиййят сахлайыр, эюрцшцр, хариъи юлкялярдя сяфярлярдя, елми ъямиййят вя мцяссисялярдя, йыьынъагларда олурду. Рясми эюрцшляр, мяълислярдя цнсий­йят­дя олдуьу эюркямли зийалылар онун иш тяърцбясинин артмасына, дцнйа­эюрцшцнцн эенишлянмясиня, щяйата мцасир эюзля бахмасына мцсбят тясир эюс­тярирди. Тифлис мцщити М.Фятялинин фикри инкишафында мцстясна рол ойнамышдыр.

ХЫХ ясрин 20-ъи илляриндян башлайараг Тифлис Загафгазийанын мядяниййят мяркязиня чеврилмяйя башламышды. Бурайа дцнйанын мцхтялиф йерляриндян, – Лондон, Парис, Берлин, Истамбул, Гащиря, Кялкцття, Бухара, Сямяргянд, Москва, Петербург вя с. шящярляриндян сяййащлар, алимляр, йазычылар вя дювлят хадимляри эялирди. Шящяр Русийа иля, онун пайтахты Петербургла хцсуси олараг, мцнтязям ялагя сахлайырды. М.Фятялинин досту вя мцасири, маарифчи, шаир, иътимаи-сийаси хадим, Русийа ядяби мцщити иля йахындан цнсиййятдя олан Аббасгулу аьа Бакыханов (1794-1847) А.С.Грибойедовла, А.С.Пушкинля достлуг вя ямякдашлыг етмишди. А.Бакыхановун эюркямли рус шаири Александр Серэейевич Пушкинля достлуьу даща сямяряли олмуш, Петербургда оларкян, шаирин евиня эедиб-эялмишдир. Бундан башга А.Бакыханов эюркямли рус тянгидчиси, ядябиййатшцнас алим В.Г.Белинскини дя танымыш, онун ядяби-нязяри ясярлярини дяриндян мянимсямишди. Русийанын мцтярягги, эюркямли шяхсиййятляри иля достлуг вя ямякдашлыг едян, онлары йахындан таныйан А.Бакыхановла М.Фятялинин достлуьу Тифлис ядяби мцщи­тин­дя йаранмышдыр. Достунун рус мядяни мцщитини вя иътимаи-сийаси мясялялярини дяриндян дуймасынын М.Ф.Ахундзадяйя олдугъа бюйцк тясири олмушдур.

Ядяби-тарихи, иътимаи-сийаси эюрцшляринин инкишафында М.Фятялийя Азярбайъан (Яфзяляддин Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Мящяммяд Фцзули, Шащ Исмайыл Хятаи, Мола Пянащ Вагиф), Йахын Шярг (Ябу Ибн-Сина, Юмяр Хяййам, Шейх Мащмуд Шябцстяри, Ъямаляддин Руми, Сяди Ширази), Авропа (Щомер, Щераклит, Платон, Аристотел, Спиноза, Волтер, Мотескийе, Щолбах, В.Шекспир, Й.Б.Молйер), Рус (Н.В.Гогол, А.С.Пушкин, В.Г.Белински, Н.А.Добролйубов, А.Ж.Эертсен, Н.Г.Чернышевски) классикляринин эцълц тясири олмуш, юз билик хязинясини онлардан кясб етдийи мялуматларла зянэинляшдирмишдир. М.Фятяли бу классиклярин ирсиня йцксяк гиймят вермиш, юзцнц ися онларын лайигли давамчысы щесаб етмишдир.

1825-ъи илдя Русийада баш вермиш декабрист цсйаны нятиъясиндя, бу цсйанда иштирак едян, чарын сийасятиня итаят етмяйян зийалылар юлкянин уъгар йерляриня сцрэцн олунмушдулар. Бу щадисядян сонра башга бюйцк сянайе шящярляри кими Тифлис дя декабристляр оъаьына чеврилмишди. Беля бир мцщитдя йашайан М.Фятяли Русийанын ачыгэюзлц, габагъыл зийалыларындан олан А.Одойевски, А.А.Бестужей-Марлински, полйак Лода-Заблоски иля йахындан таныш олмушдир. Бу дюврдя А.Бакыханов, Акаки Серетели, М.Ш.Вазещ дя Тифлисдя фяалиййят эюстярирдиляр. Бюйцк рус шаирляри А.С.Пушкин, М.Й.Лер­монтов вя С.Грибойедов да мянян бу мцщитля баьлы идиляр.

А.А.Бестужев-Марлинскийя декабр цсйаны заманы чар яввял юлцм ъязасы вермиш, сонра ися бу едам, сцрэцн ъязасы иля явяз олунмушдур. Бестужев-Марлински Русийанын эюркямли йазычыларындан бири иди. О, ядяби йарадыъылыьа романтик цслубла башласа да, сонралар рус ядябиййатыны щям романтик, щям дя реалист цслубда йазылмыш йени сянят ясярляри иля зянэинляшдирмишдир. Рус ядяби-тянгидинин илк нцмайяндяляриндян олан В.Г.Белински Бестужев-Марлинскинин йарадыъылыьына, онун рус ядябиййатында тутдуьу мювгейиня йцксяк гиймят вемишди (4, с.52-55).

А.А.Бестужев-Марлинскинин йарадыъылыьы, хцсусян дя онун «Молла Нур», «Аммалатбяй» повестляри Азярбайъан щяйаты иля ялагядардыр. Гафгазда оларкян о, А.Бакыханов вя М.Ф.Ахундзадя иля достлашмыш, Азярбайъан дили вя ядябиййаты иля йахындан таныш олмушдур. «Молла Нур» повестиндя Азярбайъан фолклоруну, йерли адят-яняняляри, рявайятляри ятрафлы юйрянян йазычынын мящаряти чох айдын эюрцнцр (17, с.573).

Мирзя Фятяли вязифяси иля ялагядар орду сыраларында олдуьу цчцн декабристлярля тез-тез растлашыр, онларла сющбят едир вя эет-эедя Русийа ядяби-иътимаи мцщити иля даща йахындан таныш олурду. А.А.Бестужев-Марлински полковник Пототскинин евиндя йашайырды. М.Фятяли дя тез-тез ора эедир, онунла сющбят едир, онун тясири иля рус классикляринин ясярлярини охуйуб, юйрянирди. А.Бес­ту­жев-Марлински А.С.Пушкинин (1799-1837) хцсуси пярястишкары иди. М.Фятяли дя онун васитясиля бюйцк рус шаиринин ясярлярини охуйуб, мянимсяйир вя севирди.

Тифлисдя йашайыб, ишлямяси М.Фятялинин мяфкурясиня юз мцсбят тясирини эюстярирди. О, бир сяняткар кими йашадыьы щяйатдан эери галмамыш, ону габагламаьа чалышмышдыр. Белински вя Писаревин китаблары ядибин шяхси китабханасында ян чох севдийи вя мцталиля етдийи ясярляр олмушдур. Онун А.С.Пушкини йахындан таныйыб, дуймасы, дярин мящяббятля севмяси, Тифлисдя цнсиййятдя олдуьу рус зийалыларынын она олан тясириндян вя В.Г.Белинскинин ясярляри иля танышлыьындан иряли эялирди. Бундан башга М.Фятяли Русийада дцнйяви елмлярин баниси М.В.Ломоносовун, шаир Г.Р.Державинин, Н.М.Ка­ра­мзинин вя б. ясярлярини охуйуб, онларын ядяби фяалиййяти иля йахындан таныш олурду. Беля бир вахтда А.С.Пушкинин чар щюкумятинин яли иля дя юлдцрцлмяси (1837-ъи ил 29 йанвар) кими бядбяхт вя эюзлянилмяз бир щадися цз верди. А.С.Пушкин 1837-ъи ил йанварын 29-да, эцндцз саат 3-дя Дантес тяряфиндян дуелдя, мцтлягиййятин ганлы яли иля юлдцрцлмяси хябяри бцтцн Русийайа йайылды вя бцтцн юлкяни сарсытды. Юлкянин щяр йериндя бу хябяр милли матям кими гейд едилди, башга йердя йашайан тяряггипярвяр инсанлар да бу щадисядян сарсылды. М.Й.Лермонтов вя б. рус шаирляринин, габагъыл зийалыларынын бюйцк  шаирин гятлини тяшкил едян Петербург сарайына, рус чарына, онун фитнякар сийасятиня нифряти вя гязяби даща да артды. Онлар «гатили тутун!» – дейя рус чары Николайы лянятляйирдиляр. М.Й.Лермантов бу фаъиядян тясирляняряк «Шаирин юлцмцня» адлы шеирини йазды.

М.Ф.Ахундзадя цчцн Пушкин шеирин бцтц иди. Шаирин юлцмц ону хцсусиля сарсытмышды. Пушкини йцксяк мящяббятля севян вя онун йарадыъылыьына црякдян сяъдя  едян М.Фятяли 1837-ъи илдя хяйанятин гурбаны олан бу бюйцк шаирин фаъиясиня чох тяяссцфлянмиш вя бу мцнасибятля о, юзцнцн ян йахшы шеирини, «А.С.Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы»ныНа смерть Пушкина») йазмышдыр. Ядяби йарадыъылыьа «Сябущи» тяхяллцсц иля башлайан М.Фятяли йаздыьы 40-дан чох мянзум парчаларынын ичярисиндя «А.С.Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы» хцсуси йер тутур. Онун лирикасы классик Азярбайъан вя Шярг шеиринин ян эюзял хцсусиййятлярини юзцнямяхсус шякилдя давам вя инкишаф етдирирди. Щяйат эюзялликляриндян зювг алмаьы, она сяъдя етмяйи шаир зящмятля, мцбаризя иля баьлайырды. Онун шеирляриндя щяйатдан мяналы, сямяряли истифадя етмяйя чаьырыш ясас мотивдир. «А.С.Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы» М.Фятялинин икинъи поетик ясяри иди.

Поеманын ясас мязмунуну А.С.Пушкиня олан дярин мящяббят тяшкил едир. Пушкинин рус ядябиййатында тутдуьу мювге, шеиря эятирдийи йениликляр, шаирин сяляфляри щаггында юзял фикирляри поемада айдын вя дольун мисраларла охуъуйа чатдырылырды. Шаирин гатилляриня «гулдур», «хаин» дейя лянятляр йаьдыран М.Фятяли милли азадлыг щярякатына щяр васитя иля мане олмаьа чалышан сийасятя гаршы етираз сясини уъалтмышды. Ясяр тябият тясвири иля башланыр. Бащар фяслиндя тябиятин ойанмасы, гушларын охумасы, чичяклярин ятрафа ятир сачмасы инъя зювгля тясвир едился дя, бу эюзялликляр ичярисиндя онун шаир гялби  ялямлидир. Бу кядярин вя ялямин сябяби, аьырлыьы дащи рус шаири А.С.Пушкинин фаъияли юлцм хябяридир. Шеирдя бу аьыр, эюзлянилмяз хябяр дярин щцзнля билдирилир вя шаир тяк юзцнцн дейил, бцтцн Гафгазын А.С.Пушкинин фаъияли юлцмцня йас сахламасыны цряк аьрысы иля тясвир едир. М.Фятяли бу ясяриндя тяяссцф щиссини чох тябии, цряк аьрысы иля билдирир:

Достумуз эетди о дцнйайа кюмяк ет, аллащ!

Эет язиз шаирим, ей дярдя салан дцнйаны,

Сяня эцл эюндяряъяк «Баьчасарай фантаны».

Ей Сябущи, гоъа Гафгазда битян эцлляри дяр,

Йаралы шеириня гат, Пушкиня эюндяр, эюндяр!  (2, с.192)

«А.С.Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы»ны М.Фятяли яввялъя фарс дилиндя йазмыш, сонра ися ону няср шяклиндя рус дилиня тяръцмя едиб, йахын досту, рус йазычысы Ж.Ж.Клементйевя тягдим етмишди. Ж.Ж.Клементйев ъцзи дяйишиклик едиб ясяри чап олунмаг цчцн Москвайа «Московский наблюдатель» журналына эюндярмишди. Шеир Ж.Ж.Клементйевин кичик бир ряйи иля 1837-ъи илдя щямин журналда чап олунмушду.

Журналын редаксийасы Ж.Ж.Клементйевин ясяр щаггындакы ряйини бяйяниб, она бу сюзляри дя ялавя етмишди: «Ж.Ж.Клементйевин фикриля тамамиля шярик олараг, М.Ф.Ахундзадя тяряфиндян Пушкинин мязарына гойулмуш бу эюзял чялянэи бизя тягдим етдийиня эюря она юз миннятдарлыьымызы билдирмякля бярабяр рус мядяниййятиня ряьбят бясляйян эюзял истедада црякдян мцвяффягиййятляр арзу едирик» (ЫЫ, с.297-304).

М.Ф.Ахундзадянин рус шаири А.С.Пушкиня щяср етдийи бу поеманы Загафгазийанын баш щакими Барон Розен дя охумуш, чох бяйянмиш вя ясяри ряьбятля гаршыламышды. Ясяри охуйуб, тясирлянян Барон Розен А.А.Бестужев-Марлинскидян бу поеманы рус дилиндя нязм иля тяръцмя етмясини хащиш етмишди. Бестужев-Марлински дя бу мцнасибятля М.Ф.Ахундзадянин пое­масыны рус дилиня нязм иля тяръцмя етмиш вя ону «Русская старина» (10, с.76) журналында няшр едилмишди. Бу ясяр А.А.Бестужев-Марлинскинин сон тяръцмяси олмушду. О, рус ордусуна гаршы иьтишаш галдыран даьлылары ъязаландырмаг цчцн дюйцшя эедян дястя иля эямийя миниб Адлер бурнуна йола дцшцр. Еля биринъи дюйцш заманы о, эцлля иля юлдцрцлцр (17, с.137).

Рус поезийасынын эцняши сайылан вя А.С.Пушкиня юзцнцн щядсиз мящяббятини билдирян, М.Ф.Ахундзадянин илк мятбу ясяри олан бу поема ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндя мцяллифиня шющрят газандырмышды. Ясяр йалныз азярбайъанлыларын дейил, башга халгларын да диггятини чякмишдир. Яввялъя фарс дилиндя йазылмыш, сонра рус  дилиня нясрля тяръцмя едилмиш бу поеманы шаир Микайыл Мцшфиг 1937-ъи илдя А.С.Пушкинин юлцмцнцн 100 иллийи мцнасибятиля Азярбайъан дилиня нязмля тяръцмя етмишдир.

Ядябиййат

1.                 Ахундов М.Ф. Ясярляри 3 ъилддя, Азярб.ЕА няшриййаты, Бакы, 1958. 1961.

2.                 Ахундзадя М.Ф. Бядии вя ядяби-тянгиди ясярляри. Чашыоьлу, 2004.

3.                 Бакыханов А.Б.Бядии ясярляри. Азярняшр, Бакы, 1973.

4.                 Белински В.Г. Сечилмиш ясярляри. Ушагэянъняшр, Бакы, 1948.

5.                 Ъяфяров М.Ъ. Классикляримиз щаггында. Ушагэянъняшр, Бакы, 1948.

6.                 Ъяфяров М.Ъ. Мцтяфяккирин шяхсиййяти. Азярняшр, Бакы, 1966.

7.                 Щцсейнов Ч.Г.Фятяли фятщи. Йазычы, Бакы, 1986.

8.                 Мяммядзадя Щ.Р. М.Ф.Ахундов вя Шярг. Елм, Бакы, 1971.

9.                 Мяммядов Н.Ъ. М.Ф.Ахундовун реализми. Елм, Бакы, 1978.

10.                  Мамедов Ш.Ф.Мировоззрение М.Ф.Ахундова. Издательство Московс­ко­го Университета. 1962.

11.                  «Московский наблюдатель» журн. Книга XI. c.297-304.

12.                  Гасымзадя Ф.С. М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы. Азярняшр, Бакы, 1962.

13.                  «Кавказ» гяз., 1899, №137.

14.                  Ряфили М. М.Ф.Ахундов. Азярняшр, Бакы, 1957.

15.                  Рафили М.Г. М.Ф.Ахундов (жизнь замечательных людей). Издатель­ство «Молодая гвардия», Москва, 1959.

16.                  «Русская старина» журн., 1874, сентябрь, с.76.

17.                  Рус ядябиййаты тарихи. ВЫ ъ., М.,-Л., 1953,

РЕЗЮМЕ

Начало XIX века в культурной и общественной истории Азербайджана характеризуется как новая эпоха. В эту эпоху М.Ф.Ахундзаде открыто начал выражать свои теоретико-эстетические взгляды.

С 20-х годов XIX Тифлис становится культурным центром Закавказья. Из разных стран сюда приезжали путешественники, учёные, писатели и го­сударственные деятели. Дружба М.Ф.Ахундзаде с передовыми деятеля­ми культуры России зародилась в Тифлиских литературных кругах. Ахундзаде высоко оценивал литературное наследие азербайджанских, европейских и русских классиков и считал себя их продолжателем.

SUMMARY

Cultural and social history of Azerbaijan at the beginning of XIX century is charactered as a new epoch M.F.Akhundzade started to explain openly (clearly) in his the oretical and ethical views (looks) in that epoch.

Since 20th years XIX Tiflis becomes the cultural center of the Transcaucasia. Travellers, scientific, writers and statesmen came from аall corners of countries here. M.F.Akhundzade’s friendship with the advanced art workers of Russia had arisen. Akhundzadehighly estimated a literary heritage Azerbaijani, European and Russian classics counted itself their continuer

 

Самиря Мещдийева

ТЯДГИГАТЛАРДА М.Ф.АХУНДЗАДЯНИН «ЩАЪЫ ГАРА» КОМЕДИЙАСЫ

Ахундзадя драматурэийасынын зирвяси щесаб олунан "Щаъы Гара" коме­дийасынын диэярляри иля мцгайисядя даща мцкяммял олмасынын сябябляри даим тядгигатчыларын диггят мяркязиндя олмушдур. "Щаъы Гара" комедийасынын мювзусу, онун дярин вя мцряккяб идейа мащиййяти Щаъы Гара образынын бяшяри вя милли психоложи мязмуну вя с. мясяляляр 1970-ъи илляря гядяр дя мцхтялиф сявиййядя арашдырылмышдыр. Н.Мяммядов да «Щаъы Гара»ны драма­тургун диэяр комедийаларындан фяргляндиряряк йазыр: "Халг щяйатынын эениш, мцкяммял ящатя олунмасы, заманын иътимаи зиддиййятляриня дяриндян нцфуз едилмяси, типик образларын типик шяраитдя дцзэцн верилмяси, персонажларын дилинин сялислийи, хялгилийи йцксяк бир сяняткарлыг гялями иля фярдиляшдирилмяси вя типикляшдирилмяси бахымындан М.Ф.Ахундовун бцтцн комедийаларындан цстцн дурур" (1, 127).

Ясярин мяркязиндя баш гящряман Щаъы Гаранын башына эятирилян щади­сяляр дурдуьундан, апарылан арашдырмаларын да мяркязиндя бу образын ха­рак­теризя олунмасы дайаныр. Н.Мяммядов комедийанын мязмун вя идейа­сыны - Щаъы Гаранын реал шяхсиййят олмасы, йазычынын 1852-ъи илдя Ирандан Загаф­газийайа гачаг мал эятирян контрабадчылара  гаршы мцбаризя апармаг цчцн сярщяд районларына эюндярилмиш подполковник Меййерин мцтяръими вязифясини йериня йетиряркян гаршылашдыьы щадисялярля ялагяляндирир. О, гачаглар вя Щаъы Гара иля чар мямурлары арасындакы мцнагишяни ясярин защири мювзусу, сцжет хятти кими эютцряряк, беля нятиъяйя эялир ки, бу комик конфликтин ясасында "феодал ъямиййятинин бир сыра мцщцм» йараларынын тянгиди дайаныр (1, 139). Ясас дахили конфликти ися мювъуд ъямиййятин чиркин щадисяляриля щяйатын ясил мянасы, онун бюйцк идеалы арасында олан зиддиййятлярдян ибарятдир. Мцяллиф Ъ.Ъяфя­ровун Щаъы Гара образы щаггында сюйлядийи "О, бцтювлцкдя феодал ъямий­йятиня хас олан ади бир баггалдыр" фикрини ясаслы щесаб етмир. Щаъы Гараны "буржуалашмаьа доьру эедян таъирлийин илкин нцмайяндяси" кими  сяъиййя­ляндирир. Бу суряти дцнйа ядябиййатындакы диэяр хясис образлары иля мцгайися едяряк юзцнямяхсус ъящятляри эюстярир; Щаъы Гараны  "даща дярин иътимаи мязмунлу бир образ" кими сяъиййяляндирир (1, 138).

Монографийада Щаъы Гара сурятинин орижиналлыьыны  шяртляндирян мязиййят­лярин шярщиня эениш йер верилир. Хцсусиля, "типин юз сюзляри иля онун защири формасы, эюрцнцшц, иддиасы иля дахили мязмуну арасында олан зиддиййятляри ачмаг, щям дя башга образларын дли иля ифша етмяк цсулларындан, истифадя ет­мясини" ясас сяняткарлыг кейфиййяти кими йцксяк гиймятляндирир, Щаъы Гаранын "мцряккяб характер" кими сатирик сяъиййясини айдынлашдырыр.

"Щаъы Гара"нын  проблематикасы иля баьлы Б.Мяммядов "М.Ф.Ахундов вя мцасирлик" мягалясиндя беля бир доьру мцлащизя йцрцдцр ки, "Мярди-хясис" комедийасында Щаъы Гаранын яввялдян ахырадяк щадисялярин мяркязиндя, баш верян дяйишикликлярля вящдятдя верилмяси онун хясислийинин тянги­диндян даща чох, бу хясислийи тюрядян иътимаи бялаларын ифшасы дурур" (11, 6).

Комедийанын ясас сурятляриндян олан Щейдяр бяй ахундовшцнаслыгда мцхтялиф мювгелярдян тящлил едилмишдир. Ясасян совет идеолоэийасындан бу образа йанашан тядгигатчылар Щейдяр бяйи мянфи характеризя етмишляр.  Н.Мям­мядов да бу яняняни давам етдирмиш, Щейдяр бяйи ясярдя икинъи са­тирик образ кими тящлил етмишдир. Яслиндя ися Щейдяр бяй суряти Щаъы Гарадан фяргли олараг, сатирик ъизэилярля верилмир; драматик бир образдыр, щеч бир комик ситуасийаларла гаршы-гаршыйа гойулмур.

Бундан башга Н.Мяммядов бу мясяля иля баьлы Ъ.Ъяфяровун Щейдяр бяйи "Вязири-хани-Лянкяран" комедийасынын гящряманы Теймур аьа иля мцгайися апарараг охшарлыг эюрмямясини йанлыш щесаб едир вя беля бир фикир йцрцдцр ки, Щейдяр бяйин Теймур аьа иля йох, "Щекайяти-Молла Ибращимхялил кимйаэяр" комедийасынын персонажы Сяфяр бяйля йахынлыьы вар (1, 145).

Бу мцлащизя мцбащисяли эюрцнцр. Чцнки ясярдя Мирзя Фятялинин мягсяди бяйлийи тянгид етмяк дейил. Ядиби бяйлийин тянгиди йох, варлыны да, касыбы да чятин вязиййятдя сахлайан, эянъляри тянгид щядяфиня чевирян, онлары бекарчылыьа сювг едян мцщитин – чаризмин мцстямлякя сийасятинин тянгиди мараглан­дырмышдыр.

Щейдяр бяй сурятиндя бяйликдян иряли эялян мцштябещлик, ямяйя хор бахмаг  кими сифятляр олса да,  о,  мянфи тип тясири баьышламыр. Хцсусян онун зяманядян шикайятиндя бяйин "дахили пучлуьу», «тцфейлилийинин" ифшасындан чох сийаси гурулушун мащиййяти ачылыр. Бу щиссядя гочаглыгдан данышан Щейдяр бяй щягигятян дя гочаг олдуьуну гулдурлуг заманы эюстярир. 

Х.Ялимирзяйевин «Щаъы Гара иля Щейдяр бяй арасында о гядяр дя бюйцк фярг йохдур. Онлардан бири хясислик цзцндян, диэяри ися тцфейли щяйат кечир­дийиня эюря ъямиййят цчцн артыг вя эяряксиздир» (2, 44) гянаяти дя бцсбцтцн йалныш­дыр. Щейдяр бяй суряти Щаъы Гарадан фяргли олараг милли-мяняви кейфиййятляри юзцндя ъямляшдирян бир шяхсиййят кими гат-гат йцксякдя дайаныр.

Ядиб ясярдя ики тип эянъ суряти йаратмышдыр. Бунлардан бири азярбайъанлы,  диэяри ермяни эянъляридир. Бринъиляр гочаг, иэид олдуьу щалда, "бекарчылыгдан" гулдурлуьа гуршаныб, икинъиляр ися горхаг вя икицзлц олдуглары щалда дювлят гуллуьунда ишляйирляр. Пйесдя Ощан, Сяркиз, Гящряман вя Карапетин  диалогу, Ощанла началникин диалогу, Щаъы Гаранын ермяни кяндлиси иля сющбяти  сящняляри Ахундзадяни «халглар достлуьунун тяряннцмчцсц»ндян даща чох, бир миллятсевяр йазычы кими танытдырыр. Горхаг, йарарсыз ермянилярин сярщядлярин горунмасында, ордуда щярби  хидмятя эютцрцлдцйц щалда, Азярбайъан тцрк­ляринин дювлят ишляриндян узаг тутулмасынын сябябляри тарихдян мялумдур. Сяняткар Ощан, началник вя Щейдяр бяйин гаршылашма сящнясиндя ермянилярин ич цзцнц мящарятля ачмышдыр. Щейдяр бяйин дилиндян "затындан шцбщя оланлар юз мянсябляри цчцн шящадятнамя гайырдарлар", "Ощан: башына дюнцм, гулдур щямишя татардан олур. Биздян щеч вахт гулдур олмаз.  Началник: Кяс сясини, бу сизин доьрулуьунуздан дейил. Ондан ютрц ки,...  ъцрят едя билмирсиниз, баъармырсыныз"...

Щаъы Гара да щям таъир, щям дя азярбайъанлы кими ермяниляр щаггында доьру фикирдядир: "онларын сюзцня щеч инанмаг олар?...  бунларын йцз щийляси олур» (3, 152-153).

Комедийанын тядгигиндя зиддиййятли фикирлярин йаранмасына сябяб олан диэяр бир мясяля "Щаъы Гара"дакы кяндли вя нюкяр Кярямяли сурятинин тящлили иля баьлыдыр.   1970-ъи илляря гядяр апарылан арашдырмалара нязяр салдыгда "Щаъы Гара" комедийасында йарадылмыш кяндли сурятлярини вя онларын мцсбят планда верилмясини ядибин ингилаби–демократик идейалары иля ялагяляндирилмишдир (4). Сонракы тядгигатчылар, о ъцмлядян Н.Мяммядов "Щаъы Гара"дакы  кяндли сурятлярини драматург тяряфиндян бюйцк мящяббятля там мцсбят планда ишлянмиш, тцфейли бяйляря вя хясис таъир Щаъы Гарайа гаршы гойулмуш персо­нажлар кими сяъиййяляндирдиляр. Ермяни кяндлиляринин Щаъы Гарайа сюйлядийи "Бу гыш бащалыгда тамам гоншу мцсялман кяндляриня тахыл боръ вердик ки, аълыгдан гырылмасынлар" сюзлярини "Ики гардаш халгын зящмяткеш кцтляляри ара­сында достлуг мцна­сибятляринин, халглар достлуьу идейасынын тяблиьи кими гий­мят­ляндирдиляр (1, 151). Бу фикирлярин 1970-ъи иллярдя сюйляндийи нязяря алынса, онлары гянаятбяхш щесаб етмяк олар.

Йазычынын тясвир етдийи чар мямурлары, онларын ясярдяки фяалиййяти,  йерли халга мцнасибяти мясяляси ахундовшцнаслыгда мцхтялиф ъцр изащ олунмушдур. Хцсусиля, "Щаъы Гара" комедийасында йарадылмыш чар мямурлары, Началник суряти бир-бириня зидд мювгелярдян тящлил олунмушдур. Тядгигатчыларын бир гисми Началник сурятини  мцсбят планда йарадылмыш образ, икинъи гисми защи­рян мцсбят, дахилян зиддиййятли мянфи образ кими тядгиг едирляр. Н.Мям­мядов да бу мясяляйя юз мцнасибятини билдирир вя бу образын тящлилиндя би­ринъи тяряфля разылашыр: "Онун тядбир вя щярякятляриндя гануна, ядалятя, щагга зидд щеч бир кейфиййят йохдур» (1, 151). Тядгигатчы Началник образынын мцсбят планда верилмясини ясярин сцни финалла гуртармасынын сябябини аьыр тягиб вя сензура шяраитиндя йазылмасы иля ялагяляндирир. О, Ахундзадянин тясвир етдийи чар мямурларыны ясярдя тутдуглары мювгеляриня эюря ики гисмя бюлцр. Бирин­ъиляря кичик мямурлары, икинъи гисмя мащалын али щакимини тямсил едян Начал­ник образыны аид едир.  Мцяллифя эюря биринъиляр ялияйри, сойьунчу, икицзлц ол­дуг­ларына эюря тянгид едилир. Икинъи гцтбц тямсил едянляри тянгид етмир, сябябини ися, "Юз  мцасирляри Г.Закир, Б.Шакир кими М.Ф.Ахундовун да али щакимляря бяслядийи инамла" ялагяляндирир. Биз йухарыда Ахундзадянин чаризм сийасятини неъя ифша етдийиндян бящс етмишдик. Буна ясаслананда Н.Мям­мядовун "Ахундовун чаризмин тянгидчиси кими  ролуну бюйцтмяк, шиширтмяк дейил, яксиня, мящдудлуьуну, зиддиййятини ачыб эюстярмяк лазымдыр" фикриля разылашмаг олмур. Неъя ола биляр ки, кичик чар мямурларыны тянгид едя билдийи щалда чаризмин сийасятинин ясас идаряедиъиси – началник, али щакимляри «мцгяддяс» щесаб етсин?!

Тядгигатчыйа эюря М.Ф.Ахундзадянин тясвириндя началник мцсбят бир образдыр: "О, ъидди планда алынмыш, щеч бир комик кейфиййят вя зиддиййятля сяъиййяляндирилмямишдир. Хцсусян комедийанын сонунда чох адил вя  мярщя­мятли бир мямур, бир нюв йерли халгын мцдафиячиси, щамиси кими тягдим олу­нур» (1, 151).  Бизъя, Ъ.Ъяфяров, Я.Султанлы вя Ф.Гасымзадянин "Началник защирян мцсбят, дахилян зиддиййятли мянфи образдыр"  (7, 178) мцлащизяляри даща обйективдир. Чцнки ясярдя началник комик бир сурят кими тясвир едилир. Бу комиклик онун характериндян дейил, чар сийасятинин уъгарларда тюрятдийи гулдурлуьу, рцш­вят­хорлуьу, икицзлцлцйц, сойьунчулуг фактлары иля началникин бош, йерсиз, щеч бир тясир вя ящямиййят дашымайан гялибляшмиш сюзляринин зиддиййятиндян доьур. Финалда Началникин чыхышынын сцни характер дашыдыьы дярщал эюрсянир. Началникин "падшаща" гул олмаьа чаьырышында дярин кинайя, ифша вар. Бу сюз­лярля  ядиб о заманкы падшащ гуллугчуларынын ишлятдийи "чейнянмиш", "гялибляш­миш" сюзляри лаьа гойур. Сатирик мцнасибятин ашкарлыьы падшащла аллащын фязилятинин ейниляш­дирилмясиндян дя айдын олур. Ядиб Аллаща, бещиштя неъя ина­ныб, щансы мювгедян йанашмышдырса,  падишащын "мярщямятиня" дя бир о гядяр "ряьбятля", «ъидди» йанашмышдыр.

"Щаъы Гара" комедийасынын мювзусу вя проблематикасы, дцнйа ядябий­йатында мювъуд олан яняняви  мювзунун йенидян ишлянмясиндя ортайа чыхан охшар вя фяргли яламятлярин  айдынлашдырылмасы бахымындан Горхмаз Гулийевин "Молйерин "Хясис" вя  М.Ф.Ахундовун "Щаъы Гара" ясяринин тиположи тящлили" (8) мягаляси ъидди елми ящямиййят кясб едир. Тядгигатчы М.Ф.Ахундзадянин йарадыъылыьыны Молйер йарадыъылыьы иля мцгайися етмякля "маарифчи реализм" йарадыъылыг методунун ондан ики яср яввял йаранмыш классизимля узлашан вя узлашмайан мягамларыны да айдынлашдырыр. "Щаъы Гара" вя "Хясис" ясярляринин мцгайисяли тящлили заманы ики мцхтялиф йарадыъылыг методунун – классисизм вя реализм нцмайяндяляринин охшар вя фяргли ъящятлярини дя цзя чыхардыр вя бу йолла классисизм вя реализм методлары арасында  эенетик ялагянин олмасыны сцбут едир.

Мягалядя Гарпагонла Щаъы Гаранын тиположи  мцгайисясини апаран мцял­лиф Молйер гящряманларынын юзцнямяхсус, психоложи сабитликля, характерлярин даимилилийи иля мцшащидя олунан хцсусиййятини классисизмя хас яламят кими сяъиййяляндирир. Бу яламяти Ахундзадянин гящряманлары цчцн дя характерик сайыр вя беля нятиъяйя эялир ки, "Мцхтялиф тясирляря мяруз галсалар да, щяр ъцр мцмкцн олан шяраитляря дцшсяляр дя, онлар дяйишмир, дяйишмяз галырлар. Хариъи гыъыглара актив реаксийа верир, анъаг юзляри дяйишмир" (8, 48).

Г.Гулийев, Щаъы Гаранын хясисилийи иля Гарпагонун хясислийинин мян­бяйини, йаранма  шяртлярини доьру изащын едяряк онларын фяргини классисизм вя реализмдян иряли эялян бир ъящят кими мцяййянляшдирир. О, Гарпагону "юз дахилиндян хясис", "обстракт характерли" бир образ, щесаб едир. Мцяллифя эюря "Франсыз коме­диографынын гящряманы хясис олса да, онун хясислийи сосиал вязиййятин идейа вя мейлляриня" баьлы олмадыьы бир щалда, «Щаъы Гаранын хясислийи ися эенетик йох, заманын, дюврцн инсаналара баьышладыьы бир яла­мятдир». Тядгигатчы бу яламяти реализмин ясас сяъиййяви ъящяти кими эютцряряк йазыр: "Реализмдя хясис нормал эюрцнцр, ятраф алямя, йашама уйьун эялир" (8, 50).

Ахундзадя хясисинин Молйер хясисиндян цстцнлцйц, мцкяммяллийи тядги­гатчыларымыз тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир. Г.Гулийев реализмин яламят­лярини, излярини ахтараркян цчлцк вящдятинин Молйер йарадыъылыьында позул­масыны, ясярдя бязи нюгсанларын йаранмасы иля нятиъяляндийини, мякан вя заманын мящдудлуьуна эятириб чыхартдыьыны, ясярин зяиф ъящяти кими мящз "реал яламят вя замандан мящрум олмасы" иля ялагяляндиряряк тящлил едир.

Щаъы Гаранын бир хясис кими характеринин тясвириндя, щяр бир сюзцн бядии  мянтиги ясаса сюйкяндийини елми ясасларла шярщ едян Б.Мяммядзадя буну драматургун «психоложи шцуралты сябяблянмядян» сянят ясяриндя мящарятля истифадя етмяси иля ялагяляндирир (9, 10).  Хцсусиля, Араз чайына дцшмя сящняси иля баьлы Щаъы Гаранын «Ипи щалга един, атын белимя  дцшсцн» демясиля, ики ялли сюйцд аьаъынын будаьындан йапышыб салланан вязиййятинин мцмкцнсцзлцк йаратмасыны «практики аьыл,  шцуралты реаксийанын тяляби» щесаб едиб йазыр: «Щаъы Гаранын суда юзцнц апармасы,  давранышы эцълц детерминизм иля эцълц бядии лювщядир» (9, 10). Беляликля,  мцяллиф мювзуйа йени бир елми  призмадан йанашараг о вахта гядяр тядгигатчыларын диггятиндян йайынан бир факта айдынлыг эятирир. Бу ися бизя ясас верир ки, беля нятиъяйя эяляк ки, 1970-80-ъи иллярин ахундзадяшцнаслыьы «Щаъы Гара» комедийасыны чох мцкяммял, щяртяряфли вя ян ясасы ися проблем вя мясяляляр йени нязяри аспектдян мцасир елми тялябляря уйьун сявиййядя арашдырылыб юйрянилмишдир.

ЯДЯБИЙЙАТ

1.       Надир Мяммядов. М.Ф.Ахундовун реализми. Бакы, 1978.

2.       Ялимирзяйев Х. Бюйцк драматург // Тяшвигатчы журналы, 1982 №21.

3.       М.Ф.Ахундзадя. Сечилмиш ясярляри. 3 ъилддя, Ы ъилд, Бакы, 2004.

4.       Я.Мирящмядов. Мирзя Фятяли Ахундов. Бакы, 1953.

5.       Ъяфяров Ъ. М.Ф.Ахундовун драматурэийасы. Б., 1953.

6.       Я.Султанлы. М.Ф.Ахундовун драматурэийасы, бах: Азярбайъан ядябиййаты тарихи, ЫЫ ъилд, Бакы, 1961.

7.       Гасымзадя Ф. М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы. Бакы, 1962.

8.       Гулийев Г. Типологический анализ «Скупого» Мольера и «Хаджи Кара» М.Ф.Ахундова  // Азярб.ССР    ЕА-нын Хябярляри. Ядябиййат, Дил вя Инъясянят  серийасы, 1987, №3

9.       Мяммядзадя Б. М.Ф.Ахундов драмларында конфликт вя характер / Классик Азярбайъан ядябиййатында реализм  (елми ясярлярин тематик топлусу) АДУ-нун няшри. Бакы, 1986

10.  Йусифли Ъ.  М.Ф.Ахундовун маарифчи естетикасы // Гобустан журналы. 1991, №3.

РЕЗЮМЕ

В ахундововедении особое значение имеет изучение его комедии «Хаджи Гара», (1970-80 годы) тематическая проблематика которой раскрывает  характер образов и конфликтов.

 

Cəlili Köhnə Şəhri Xosrov

İslamic Azad University  - Astara Branch,İran

ŞEKSPIRIN “ROMEO VƏ CÜLYETTA” PYESI İRAN ƏDƏBIYYAT

TARIXINDƏ VƏ TEATRINDA

 Romeo və Cülyetta” Şekspirin birinci tragediyalardan sayılan pyeslərindəndir. Bu pyesdə Romeo Mintag oğlu, Kaplot ailəsinin qızı Cülyettaya aşıq olur. Bu iki ailənin bir birləri ilə qan iddiası olduğuna gorə onlar gizlincə evlənirlər. Cülyettayanın ata - anası qızlarının evləndiyindən xəbərsiz, Paris adli bir cavan ilə evlənməsini təklif edir­lər. Cülyetta keşiş Lorensin yanına gedib, ondan kömək istəyir. Lorens, Cülyetta­ya bir uyuşdurucu dərman verir ki, onu evlənmək mərasimindən əvvəl içib ölüyə ox­şasın. Sonra  Cülyettayanı  uyuşdurucudan xilas edib onu Romeoya çatdırsın. Lo­rens Romeoya bir məktubda bu əhvalatı yazır. Amma bir hadisə olaraq məktub  Romeo­ya çatmır, lakin Romeo ondan - bundan eşidir ki,  Cülyetta toy gecəsi, zəhər içərək can ve­rib, hər yerdən umudsuz zəhərli dərman hazırlayıb, məzarlığda Cülyet­tayanın ya­nında zəhər camın içib, can verir. Bir an sonra Cülyetta gözlərin açıb Romeonun ölü­sü­nü oz yanında gorur. Bu halda ümidsizlikdən Romeonun xəncəri ilə həyatına son qoyur.[1]

“Romeo və Cülyetta” pyesi Şekspirin digər yazılarında ən çox İranda tərcümə olu­nub, buna səbəb pyesin İran xalqının ruhuna və ədəbiyyat dastan ənənəsi ilə yaxın olduğundandır.[2. S,195]!

İran xalqının Şekspirin, “Romeo və Cülyetta” pyesiynən tanışlığı birinci dəfə 80 il əv­vəl Sultan Həmid Əmir Süleymanın Şekspirin Şah əsərləri tərcümə adlanan kitab­dan oldu. [3. S,68] 10- il sonra 1938 –ci ildə Əli Əsğər Hikmət bir yeni tərcümə ilə yayınlandı. Ən  mükəmməl tərcümə Əlaəddin Pazargadi tərəfindən 1965-ci ildə ədə­biy­yat sevənlərə təqdim olundu.[4]

Tərcümələr:

İranda  Romeo və Cülyetta pyesi tərcümələri tarix tərtibi ilə bunlardır:[5]

1.    Şekspiyerin Şah əsərləri (“Hemlet”, “Romeo və Cülyetta”, “Maqbet”) Sultan Əmir Süleymani, Tehran 1928.

2.    “Romeo və Cülyetta”, tərcümə Əli Əsğər Hikmət, Tehran, 1938

3.    “Romeo və Cülyetta”, tərcümə Əlaəddin Pazargadi, Neşr və tərcümə kitab bungahı, Tehran 1965

4.    “Romeo və Cülyetta”, tərcümə Fulad Nəzəri, Rəvayət nəşriyyatı, Salis nəşriyyatı, Tehran 1998

5.    “Romeo və Cülyetta”, tərcümə Huşəng Azadvər, Mordad nəşriyyatı, Tehran 2000

6.                              “Romeo və Cülyetta”, tərcümə Fulad Nəzəri, salış nəşriyyatı, 2001

7.                              “Romeo və Cülyetta”, tərcümə Mahmud Muzəyənan, Amuzeş və Pərvəriş baxan ilığı, Bunyad Tərbiyət fərhəng muəsisəsi, Tehran 2004

8.                              “Romeo və Cülyetta”, tərcümə Məhəmməd sadiq Şəriyəti, Güyeşno, 2007

      9. “Romeo və Cülyetta”, ğulaməli Fikri, Nəşr tarixi nəşri bəlli deyil.

    Bu tərcümələrin hər biri dönə - dönə İranda dəfələrlə çap olub, misal üçün Əlaeddin  Pazargadın tərcüməsi 11 dəfə yenidən nəşr olunub.

Səhnəşdirilib:

 Bundan belə ki “Romeo və Cülyetta” pyesi İranda 80 ilə yaxındır ki tərcümə olunub amma təkcə yaxın illər içərisində səhnəyə çıxıb:[6]

1 - Romeo və Cülyetta, redaktor: Hüseyn Fərruxi , 2005

2 - Romeo və Cülyetta, redaktor: Kiyumərs Muradi , 2007

Tənqidlər və təhlillər

       İranda  “Romeo və Cülyetta” pyesinə bir çox tənqid yazılmışdı. Bu tənqidlərin bir çoxu pyesi Nizaminin Xosrov və Şirin ilə Müqayisə etmislərdi. O cümlədən Hə­mid İbrahimi "Şekspiyer və Fars ədəbiy­yati" [7] adlı məqaləsində öncə qısa bir xülasə iki dastandan verdik­dən sonra onları qarşılaşdıraraq bənzərlikların belə say­mışdır:

1- aşıqların xəbərsizliyi: Fərhadın xəbərsizliyi “Xosrov və Şirin” dastanında ölümünə səbəb olur, “Romeo və Cülyetta” dastanında da yenə Cülyettanın yalandan ölümü, Romeonun, ölümünə səbəb olur.

2- üçlü tərəfli məhəbbət: hər iki dastanda üçlü tərəfli məhəbbət  görünür, yəni iki aşıq ərkək bir qadına aşıqdır.

3- intihar: Nizaminin dastanında, Xosrov, şirinin yalan ölüm xəbərin verməklə Fər­hadın intihar eləməsinə səbəb olur. Amma İngilis pyesdə Cülyettanın yalançı  ölümü Romeonun intiharına səbəb olur.

4 - Şekspirin dastanı əsasında, Cülyetta məşuqunun ölümün görərək, həyatına xən­cərlə son qoyur. Nizami dastanında, Şirin, Xosrovun ölü­mündən sonra,  xəncərlə intihar edir .

     Dr. Bəhram Tusi, Məşhəd universitetin məllimi, " uluslar arası Nizamının 900 illik doğum ağırlama festivalında" bir məqalədə Xosrov və Şirin ilə Romeo və Cülyetta  oxşamaların belə bəyan edir:[8]

1-hər iki şair və hekayə yazan yeni deyimlər və yeni mənalar və təzə məzmunlar və yerli seçmiş kəlmə və dəqiq və yerində surətlər və metaforalarla bədi və ürəyə yatan sözlər Ingilis və fars dilinə qazandırdılar.

2- hər ikisi, qəhrəmanların varlı ailələrdən seçmişlər.

3- heç bir şair yazar, öz şah əsərlərin özləri yaratmamışlar, xalq arasında olan dastanlarla faydalanaraq yazmışlar.

4- hər iki dastan məhəbbət və aşıqlıq üzərində quruludur.

5- hər iki hekayə də kişi qəhrəmanlar,  bu təsəvvürlə ki  məşuqələri ölmüş (bir halda ki canlıdırlar) özlərini öldürür.

6- hər iki hekayə də qadın qəhrəmanlar, ərlərinin cansız cəsədlərini görüb, məşu­qə­lə­rinin dodaqların  öpdükdən sonra xəncərlə özlərini öldürülər.

7- Cülyetta və Şirin hər ikisinində intihar səhnəsi ərlərinin cəsədlərinin yanında bir mağarada gözətçilər və əyanlarla əhatə olan bir halda olur.

     Dr.Mehdi Əlayi Hüseyni, "Xosrov və Şirin ilə Romeo və Cülyetta"[9] adlı bir məqalədə bu iki əsərin tətbiqi və təhlilin etmiş. O dastanların qaynağı və mövzuları barəsində şərh verdikdən sonra iki dastanı tətbiqi olaraq yazır:

- Xosrov və Şirin hekayəsi  Romeo və Cülyetta   kimi tam həqiqi anlamda məhəbbət əfsanələri sırasında.

- bu dastanın sonu Şekspiyer dastanına tay ölüm və əziyyət də.

- Cülyetta Şekspirin  tragediyasında həman yeri vardır ki Şirin, Xosrov və Şirin mənzuməsində əldə etmiş.

- Xosrov Pərviz həvəs baz və qürurlu bir padşahdır amma eşq kuzəsində yanıb tutuşduqdan sonra şirinin eşqi onun şəxsiyyətin dəyişir.

Şekspiyer, Romeo pyesində Rozalina adlı bir qız ilə həvəskarlıq fikrində olsa da amma Cülyettaya aşıq olduğu halda yaddan çıxardır, və şəxsiyyətin dəyişir.

- Xosrov ilə Şirin sarayın qapısında Romeo da Cülyettanın ev platformanda qarşılaşır.

- Şirinin yalan ölümü Fərhada və Cülyettanın yalançı ölümün Romeoya

     Burada ki tənqidlər hər bir oxuyucunu özünə  belə cəlb edir ki İranda heç bir müqayisə Romeo və Cülyetta və "Leyli ilə Məcnun" arasında olmayıb. Bir halda ki iki gəncin eşqi bir birinə və ailələrin müxalifəti oraya qədər dir ki iki  aşıq və  məşuqun ölümünə səbəb olur.

     Bunlardan başqa İranda Romeo və Cülyetta    hekayəsinə tənqidlər var dir o cümlədən:

1 -Gəncəli Nizaminin Xosrov və Şirin ilə Şekspiyerin Romeo və Cülyetta  tətbiqi, Nona Yusefiyan yazmış olduğu dissertasiya, professor Firdos haciyan, Tehran 1381

    Bu dissertasiya Xosrov ilə Şirin və  Romeo və Cülyetta dastanı tətbiqi olaraq bən­zər­likləri və fərqləri və nümayiş olaraq  Gəncəli Nizaminin Xosrov və Şirin araşdırıb. Kitabxana metodikası olaraq işlənən dissertasiya dır. Külü Nəticə olaraq Gəncəli Ni­za­minin və Viliyam Şekspirin əsasi allaha iman və birlik və vahidlik və eşq şəklində dir.

2 - necə Romeus, Romeo oldu: Juliyet Artur Brekin yazdığı Romeos ilə Şekspiyerin Romeosunun muqayisəsi, Rayan Mək Kitik, Hüseyn Şakeri tərcüməsi,  sayı 107-108, s 65-67

3 -Romeo və Cülyetta, yenidən yazma və nümayiş Marsiya Viliyams, Mahmud Məzyniyni tərcüməsi, redaktor Qasim Kərimi Tehran, Amuzeş və Pervəriş baxanlığı, 1383

Konspekt:

Iranda birinci dəfə  “Romeo və Cülyetta” pyesi Sultan Əmir Süleymani tərəfindən 1928ci  ildə farscaya tərcümə olundu ondan sonra başqa tərcümələr İranın böyük tərcüməçilər tərəfindən olundu ki hər biri dəfələrlə basılıb. Bu pyes İran ənənəvi dastanlar və ruhi ilə bağlı olduğu halda təkcə iki dəfə (84,86) səhnəyə çıxarılıb.

Çoxlu tənqidlər və təhlillər İranda  bu pyesə olunub ki  ümumiyyətlə muqayisə və təhlil halında   Xosrov ilə Şirin dastan ilədir.

Açar kəlmələr:

Romeo və Cülyetta, Xosrov ilə Şirin, Şekspiyer, pyes

Ədəbiyyat:

1- Şekspiyer qəmli Romeo və Cülyetta pyesi, Viliyam Şekspiyer, Tərcümə Əlaeddin Pazargadi, ali təhsil və  maarif nazirliyi, Tehran 1986

2- İslami Nədişən, Məhəmməd əli, Neveştehaye bi serneveşt, Cavidan nəşriyyatı, Tehran  1977

3- Şekspiyerin şah əsərləri( Hamlet, Romeo və Cülyetta, Məkbəs), tərcümə Sultan Həmid Əmir süleyman, Tehran 1928

4- Gəncəli Nizaminin Xosrov və Şirin ilə Şekspiyerin Romeo və Cülyetta  tətbiqi, Əlayi Hüseyni, Mehdi, Gəncəli Nizami 900cu doğum ili  Uluslar arası konfrans məqalə toplusu, hazırlayan Mənsur Sərvət, Təbriz universiteti çapı, ikinci cild, birinci çap, 1993(1372), s 555-571

5-İran milli kitabxanası, Tehran

6- Sənədlər və  fərhəng  mədarik mərkəz kitabxanası – Tehran vəli-əsr dördyolu-şəhər teatrı binası

7- Fars ədəbiyyatı və Şekspiyer, Həmid İbrahimi, Cami cəm, 2001(1380)

8- Xosrov və Şirin ilə Romeo və Cülyetta müqayisəsi, Bəhram Tusi ,uluslar arası Nizamının 900 illik doğum ağırlama festivalında məqalə toplusu, hazırlayan Mənsur Sərvət, Təbriz universiteti çapı, ikinci cild, birinci çap, 1993(1372),s 423-435

9- Xosrov və Şirin ilə Romeo və Cülyetta müqayisəsi, Əlayi Hüseyn, Mehdi ,uluslar arası Nizamının 900 illik doğum ağırlama festivalında məqalə toplusu, hazırlayan Mənsur Sərvət, Təbriz universiteti çapı, ikinci cild, birinci çap, 1993(1372),s 555-571

 

РЕЗЮМЕ

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» В ИРАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И

СЦЕНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

 

Трагедия «Ромео и Джульетта» была переведена на персидский язык в 1928 году Султаном Амиром Сулеймани. После этого последовали другие многочисленные издания видных иранских переводчиков.  Эта пьеса, близкая по духу иранским традиционным эпосам, всего дважды была поставлена на сцене.

В Иране появилось множество исследований и критических работ на эту пьесу, что может быть сравнимо со сказанием о Хосрове и Ширин.

     

    SUMMARY

«ROMEO AND JULIET» IN THE IRANIAN LITERATURE AND

  SCENIC HISTORY

 

The tragedy «Romeo and Juliet» has been translated into the Persian language in 1928 by Sultan Amir Suleimani. Then have followed other numerous editions of famous Iranian translators. This play is congenial to the Iranian traditional eposes and at all has been twice staged.

In Iran there was a set of researches and critical works on this play that can be comparable with the legend about Khosrow and Shirin.

 


 Mahmizər. Mehdibəyova

NAZIR MƏNZURININ “QARAÇUXA” ROMANI

Uзун ясрляр бойу Йахын вя Орта Шярг ядябиййатларынын айрылмаз тяркиб щиссяси олмуш Азярбайъан ядябиййаты ясас етибариля бу ядябиййатларда мювъуд олан жанр­лар­дан истифадя йолу иля зянэин ядяби-мядяни ирс йаратмышдыр. «Доьрудур, ясрляр бойун­ъа Азярбайъанда вя цмумиййятля Шярг юлкяляриндя бир яняня олараг анъаг шеир йаз­маг вя диван баьламаг щцняр сайылмыш, анъаг шеиря вя шаиря йцксяк гиймят верилмиш, нясря ися ясл ядябиййат кими бахылмамышдыр. Еляъя дя гядим вя орта ясрляр ядябиййаты­мызда юз йарадыъылыг талейини бцтцнлцкля бу жанр иля баь­лайан, ону юзцня ясл йара­ды­ъы­лыг йолу сечян, онунла ардыъыл вя систематик мяшьул олан йазычымыз олма­мыш­дыр» (Яфян­дийев Щ. Азярбайъан бядии нясринин тарихиндян. Бакы: Азярняшр, 1963, с. 4, 236 с.)

Ейни сюзляр Азярбайъанын истяр Шималында, истярся дя Ъянубунда эедян ядяби просеся бярабяр дяряъядя аид едиля биляр. Буна эюря дя чаьдаш Ъянуби Азярбайъан нясринин жанр типолоэийасындан данышаркян юрняк вя аналоэийа олараг илк нювбядя чаьдаш Гярб ядябиййатларында ишляк олан жанрлар вя онларын форма вя мязмун яламятляри эюз юнцндя тутулмалыдыр.

Айдындыр ки, 1828-ъи илдян сонра Азярбайъанда ващид ядяби просес мцяй­йян мянада бюлцняряк ики мяърада инкишаф етмяйя башлады. Шималда йашайыб йара­дан сяняткарларымыз цзлярини ясасян рус вя Гярби Авропа ядябиййатына тутдуларса, Ъянубда щяля дя диван шеири яняняляри апарыъы мювгейини сахламагда иди. Лакин цмумиликдя Иран ядябиййатына да габагъыл Авропа ядябийатынын епик жанрлары тясир эюстярмяйя билмирди. Тядгигатчылар буну чох заман бирбаша тясир кими дейил, Шимали Азярбайъан ядябиййатынын габагъыл нцмайяндяляринин тясири кими гиймят­ляндирирляр.

Йени Иран нясринин жанрларынын бирбаша Авропа ядябиййатынын тясири вя ялагяляри нятиъясиндя дейил, бу ики гайнаг васитясиля эерчякляшдийини эюстярян алим сонда бу гянаятя эялир ки, Гярб ядябиййаты Иран охуъусуна истяр мясафя, истярся дя рущ етибариля о гядяр дя йахын олмадыьындан, онлар долайысы гайнаглардан истифадя етмишляр.

ХХ йцзиллийин сон сяксян или бцтцн дцнйада олдуьу кими, Эцней Азярбай­ъанда да бир сыра талейцклц щадисялярин баш вермясиля характеризя олунур. ХЫХ ясрин илк чяряйиндя Иран феодал-шащлыг режиминин вя Русийа империалистляринин ганлы чякишмя мейданына чеврилмиш Азярбайъанын 1828-ъи илдя ики йеря парчалан­масы иля юлкядя узун ясрляр бойунъа эедян бцтюв ядяби просес хейли дяряъядя бир-бириндян тяърид олунараг щяр бири юз мяърасы вя тясир механизмляри иля давам етмяйя башлады. ХЫХ ясрин сону – ХХ ясря гядяр бцтювлцкдя о гядяр дя зянэин няср яняняляриня малик олмайан Азярбайъан ядябиййатында бу жанрын инкишафы Гузейдя рус вя Авропа нясри иля баьлы олдуса, Эцнейдя даща чох фарсдилли Иран нясринин яняняляриня мейл етди.

Фарс дилиндя гялямя алынмыш вя тякъя Азярбайъанын дейил, бцтювлцкдя о заман­­кы Иран ъямиййятинин проблемляринин ясасян дидактик йюндя бядии иникасына вя аьрылы мясялялярин щялли йолларынын эюстярилмясиня йюнялмиш Мараьалы Зейнялабидин вя Мирзя Ябдцррящим Талыбов кими бюйцк йазычыларын нясри  юзцн­дян сонракы Азярбай­ъан нясрини вя прогрессив йюнцмлц ядябиййатыны мязмун вя мяна сигляти бахымындан зянэинляшдирся дя, бу, щяля сырф Азярбайъан нясри щесаб едиля билмязди. Щягиги мяна­да Эцней Азярбайъан нясринин мейдана чыхмасы вя формалашараг юз характерик хц­су­сиййятляриня йийялянмяси йалныз ХХ йцзиллийин орталарына, даща дягиг десяк, Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриня тясадцф едир.

Иранын орта ясрляр схоластикасындан хилас едилмяси просесинин башланьыъы ХХ йцзиллийин яввялляриндя мящз Эцней Азярбайъанда шималлы гардашларынын мяняви-мядяни тясири алтында йетишян прогрессив гцввяляр тяряфиндян гойулмушдур. 1908-1909-ъу иллярдя Сяттарханын башчылыьы алтында бцтцн Ираны лярзяйя эятирмиш милли азадлыг вя мяшрутя щярякаты, 1920-ъи илдя Шейх Мящяммяд Хийабанинин башчылыг етдийи вя гыса мцддятли уьур газанмыш милли азадлыг вя мцстягиллик щярякаты вя бир чох башга халг щярякатлары бунун яйани сцбутудур. Хяйанят вя щийляэярлик йолу иля ган ичиндя боьулан бу щярякат вя цсйанлар узун мцддят горху вя психоз тохумлары сяпся дя, халгын азадлыг вя мцстягиллик уьрунда мцбаризя ирадясини гыра билмямиш, йаддаш­ларда йашамыш, сонракы иллярдя бир чох бядии ясярлярин, о сырадан епик вцсятли няср ясярляринин севимли мювзусуна, халг йаддашынын айрылмаз парчасына чеврилмишдир.

Йаранма мяканына эюря ХХ яср Эцней Азярбайъан нясрини ики бюйцк група айырмаг олар: Эцней Азярбайъанын юз яразисиндя вя йа Иранын башга шящярляриндя азярбайъанлы йазычыларын йарадыъылыьында мейдана чыхан няср вя мцщаъирят нясри. Дил бахымындан ися нязярдян кечирилян щяр ики груп икидилли олуб, щям Азярбайъан, щям дя фарс дилляриндян истифадя етмякля ярсяйя эялмишдир. Бунунла йанашы, кюмякчи груп кими бир дя Шимали Азярбайъанда йерли мцяллифляр тяряфиндян Эцней мювзусунда йарадылмыш няср юрняклярини фяргляндирмяк олар.

Ъянуби Азярбайъан яразисиндя ясасян ана дилиндя формалашан нясрин илк юрнякляри 1941-ъи илдян Тябриздя няшря башлайан «Вятян йолунда» вя «Азярбай­ъан» гязетляриндя чап олунмаьа башламышдыр. Узун ясрляр бойу боьулан, ядябий­йат сящнясиндян вя зийалы мцщитиндян сыхышдырылан, йалныз ел-оба, доьма оъаг, кянд-кясяк, аиля мцщитиндя, шифащи халг ядябиййаты юрнякляриндя севиля-севиля гору­нуб сах­ланан ана дилиня мараьын бу дюврдя кяскин шякилдя артмасы чох тябии вя гануна­уй­ьундур. Бу иллярдя йазылан вя няшр олунан няср юрнякляриндя халг дилинин тякрар­едилмяз ширинлийи иля йанашы, Шималда артыг хейли инкишаф едяряк формалашмыш вя юз милли симасыны газанмыш няср дилиндян вя ядяби-бядии цслубун­дан да бюйцк дяряъядя бящрялянмя нязяря чарпыр. Бу тясирлянмяни, шцбщясиз ки, тематик бахым­дан да ашкара чыхармаг мцмкцндцр. Хцсусян 1941-1946-ъы иллярдя Совет ордусу щиссяляри Тябриздя оларкян билваситя совет идеолоэийа­сынын тясири алтында няшр олунан «Азярбайъан», «Азад миллят», «Вятян йолунда» вя башга гя­зет вя журнал­ларда хиласкар совет яскяри образы, бцтцн дцнйайа нур са­чан совет бол­шевик идео­ло­эийасы, бцтцн дцнйанын синфи вя милли зцлм алтында язилян халгларына азадлыг вя мцстягиллик бяхш етмяк миссийасыны юз цзяриня эютцрмцш «Гызыл Моск­ва» образы бу няшрлярдя ишыг цзц эюрян няср юрняк­ляриндя апарыъы йер тутур­ду. Ан­ъаг айдындыр ки, бу, чох вахт защири габыг, пяр­дя ролуну ойнайыр, дя­рин гатлар­да ися милли азад­лыг, милли гцрур, гящряман кечмишля фяхр етмяк идейалары юзцнц бц­рузя верирди.

Талейи Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин талейиня чох бянзяйян, анъаг ондан даща гысамцддятли вя фаъияли сонлуьу иля фярглянян Ъянуби Азярбайъан Милли Щюкумятинин сцгуту Азярбайъан халгынын йашадыьы ян бюйцк мцсибятлярдян бири кими тарихимизин ябяди гара вя ганлы сящифяляри сырасында гала­ъагдыр. Сталин режиминин ермяни ялалтыларынын фитвасы вя иштиракы иля хаинъясиня фарс шовинизминин ганлы пянъяляриня щяваля едилян Ъянуби Азярбайъан Милли Щюку­мя­тинин талейи ермяни хяйаняткарлыьы вя рус шовинизминин бирляшмяси нятиъясиндя ишьал едилмиш ийирми фаиз Азярбайъан торпагларынын талейиндян, бу торпаглардан гачгын дцшмцш бир милйон­дан артыг вятяндашларымызын талейиндян о гядяр дя фярглянмир.

1946-ъы илин нойабр-декабр айларында Иранын о вахткы баш назири Гява­мцс­сялтянянин мякрли фитня-фясадлары вя Сталинин тцркляря гаршы хяйаняткарлыьы, еляъя дя бейнялхалг христиан империализминин ъинайяткаръасына разылыьы ясасында Ъянуби Азярбайъанда Милли Щюкумят ган ичиндя боьулду, халгын тязя-тязя чичяк ачмаьа башлайан арзулары, сцрятли инкишаф йолуна гядям гоймуш ядябиййат вя мядяниййят кобуд сярбаз чякмяляри алтында тапдаланды, йерля йексан едилди. Тцрклярин ганыны ичмяйя щазыр олан вя буну хцсуси амансызлыгла щяйата кечирян атасы Рза шащдан щеч дя эери галмайан Мящяммяд Рза Пящляви Ъянуби Азярбайъан халгына гаршы милли-мядяни сойгырымы сийасятини давам етдирмяйя башлады. «Щябс едилянляр, сцр­эцня эюндярилянляр, юлцмя мящкум едилянляр, вятяндян дидярэин салынанлар сырасын­да насирляр дя вар иди. Бцтцн бунлар ися жанрын инкишафына аьыр зярбя вурмайа билмязди.» (Ямиров С. с. 104)

Бу дюврдя Эцнейдя йандырылмыш эур няср мяшяляиндян бир нечя ишыглы шам зящярли кцляклярдян горунараг Бакыйа эяля билди вя Азярбайъанын икинъи пайтах­тында мцщаъир нясри Эцней нясринин янянялярини йашадыб инкишаф етдирмяйя башлады.

Беляликля, Ъянуби Азярбайъан ядябиййатында узун мцддят давам едян иртиъа дурьунлуьу дюврц башланды. Бу иллярдя шащ режиминин бцтцн дящшятли тягиб вя репрес­сийа­ларына ряьмян ядяби просес чятинликля дя олса давам едир, О. Набдил, С. Бещ­рян­эи, Э. Сябащи, М. Савалан, А. Бариз, М. Гафланты, Я. Кямали, В. Дястпиш, Щ. Дцз­эцн (Сядиг), Тцркоьлу, Й. Шейда, М. Дястпиш, Чайоьлу вя башга патриот сянят­карлар минилляр юнъя йандырылмыш ядябиййат мяшялини сярт кцляклярдян горумаг вя онун кю­зц­нц-горуну сахламаг цчцн гейри-ади зящмятляр чякмяли олурдулар.

Ялбяття, ону да нязярдян гачырмаг олмаз ки, Ъянуби Азярбайъанда милли щюку­­мятин гурулмасы бир чох мясялялярдя болшевик идеолоэийасынын тяляблялри иля сясля­ширди вя патриот сойдашларымыз арасында бу идеолоэийанын торуна дцшянляр дя аз де­йил­ди. Лакин о да обйектив щягигятдир ки, Ъянуби Азярбайъан Милли Щюкумя­ти­нин мюв­ъуд­луьу бир чох ъящятдян халгын бирляшмяси вя бцтювлцйц йолунда мейдана чыхан янэяллярин ашырылмасына, милли-мядяни йцксялишин щяр ики тяряфдя сцрятлянмясиня сябяб ола билярди. Ялбяття, мясялянин бу тяряфи даща чох чаьдаш Азярбайъан тарих­шц­нас­лыьынын арашдырма обйекти олдуьундан, йалныз бу гейдлярля кифайятлянмяли олуруг.

Иртиъа илляриндя йазыб йарадан Эцней Азярбайъан насирляриндян бир групу ясярлярини, Иранда даща эениш халг кцтляляринин малына чевримяк, онларын практик тясир гцввясини даща да артырмаг цчцн фарс дилиндя гялямя алмышлар. Бунларын арасында щяр икиси фарс дилиндя йазыб йарадан Гуламщцсейн Саеди вя Сямяд Бещрянэи кими дцнйа шющрятли йазычыларымызын адларыны хцсуси гейд етмяк лазымдыр.

Кечян йцзиллийин алтмышынъы илляриндя цмумиликдя дцнйа ядябиййатларында эе­дян глобал дяйишмя вя йениляшмя просесиндян Эцней Азярбайъан нясри дя кянар­да галмады. Нясрдя Эцней Азярбайъан «алтмышынъыларынын» ян бюйцк нцмайяндяля­риндян бири – Сямяд Бещрянэидир.

İлк дюврлярдя ингилаби просеслярин кяскин демократик вя антишовинист харак­тер дашымасы нятиъясиндя Иранда миниллярдян бяри йашайан, шащлыг режими тяряфиндян мя­дяни-мяняви, милли щцгуглары тапдаланан бир чох халгларын габагъыл прогрессив рущлу зийалыларынын юз мядяниййятляриня вя ядябиййатларына хидмят етмяляри цчцн бюйцк имканлар йаратды. Тябии ки, Ъянуби Азярбайъан зийалылары вя илк нювбядя ядябиййат вя сянят хадимляри бу тарихи имкандан истифадя етмяйя тялясдиляр. Там бир гяриня гадаьан едилмиш ана дилиндя чыхан гязет вя журналларын сийащысы чох бюйцк олдуьун­дан, онлардан йалныз бязиляринин адларыны чякмякля кифайятлянирик: «Улдуз», «Йол­даш», «Короьлу», «Ишыг», «Чянлибел», «Гардашлыг», «Молла Нясряд­дин», «Азадлыг», «Од­лар йурду», «Бирлик», «Азярбайъан», «Муштулуг», «Азярбай­ъан сяси», «Дядя Горгуд», «Варлыг» вя с. Бу няшрлярин бязисинин юмрц чох гыса олса да, бязиляри артыг ийирми илдян артыгдыр ки, фяалиййят эюстярир.

Эцней Азярбайъанда яняняви олараг шеир нясри цстялямиш, ел сяняткарлары он­лары дцшцндцрян аьрылы-аъылы проблемляри, фярдин вя ъямиййятин талейини, севинъ вя кядярини мянзум сюзцн кюмяйи иля охуъуйа вя динляйиъийя чатдырмаьа цстцнлцк вер­мишляр. Кечян йцзиллийин 70-90-ъы илляриндя дя бу янянянин давам етдийини эюрцрцк. Анъаг буна бахмайараг, Шималдакы ядябиййат юрняйи ясасында йаранан няср нцму­няляри дя кифайят гядяр мейдана эялмишдир. Хцсусян Шимали Азярбай­ъан ядябиййа­тын­да 60-ъы илляр мярщялясинин тясири алтында сосиализм реализми адла­нан сцни вя щяйат­дан узаг йарадыъылыг методунун поезийадан вя нясрдян эет­дикъя даща инадла сыхыш­дырылдыьы, ХХ йцзиллийин яввялляриндя йцксяк зирвяйя чатмыш классик няср яняняляриндян даща эениш вя йарадыъы шякилдя истифадя едилдийи мярщяля­дян сонра Ъянуб нясринин гаршысында халг щяйаты, инсан психолоэийасы, инсан­ла­рын дярд-сяри иля даща йахындан сясляшян няср юрнякляри йаратмаг цчцн лайигли нцмуня пейда олду.

Бу дювр нясринин мцасир идейа-естетик тялябляря ъаваб вермяк, ъямиййят щяйа­тында, эянъ няслин йени рущда тярбийясиндя юз габагъыл ролуну ойнамаг бахымындан щяля чох чалышмалы олдуьуну Ъянуби Азярбайъан ядябиййатынын арашдырыъылары да ети­раф етмишляр:

«Няср мцасир тялябляря ъаваб веря билмяк цчцн чохшахяли щадисяляр аляминя баш вурмалы, иътимаи тяряггийя хидмят едя биляъяк кейфиййятляри цзя чыхармалы, сянят­кар­лыьын чохчаларлы… сирляриня йийялянмялидир.» (Ямиров, с. 146)

Кечян йцзиллийин сяксянинъи илляринин сону вя дохсанынъы илляри доьру олараг Ъянуби Азярбайъан ядябиййатында йени йцксяк мярщяля кими мцяййянляшдирил­мишдир. Бу да сябябсиз дейил. Бцтцн дцнйада эедян глобал иътимаи-сийаси просес­лярин тясири алтында дцнйа сосиализм системинин чюкмяси нятиъясиндя Шимали Азярбай­ъанда халгын юз милли мцстягиллийини вя суверен дювлятини ялдя етмяси обйектив реаллыьа чеврилди. Мя­лум олдуьу кими, бцтцн бунлар аьрысыз-аъысыз баш вермяди. Минлярля Азярбайъан иэи­ди торпагларымызын азадлыьы вя дювлятимизин суверенлийи, халгымызын мцстямлякя бо­йун­дуруьундан хилас олмасы йолунда юз ъанындан кечся дя, язяли Азярбайъан тор­паг­ларыны хаин гоншуларын ганлы ъайнаг­ларындан гуртармаг щяля дя мцмкцн олма­мышдыр. Гарабаь йарасы инди дя Азярбайъанын синясиндя ган вермякдядир.

Анъаг буна бахмайараг Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдик­дян сонра Шималла Ъянуб арасында истяр сийаси вя игтисади, истярся дя ядяби-мядяни ялагя­лярин хейли эенишлянмяси бцтювлцкдя Ъянуби Азярбайъан ядябиййатынын инкишафына да эцълц тякан вермиш олду. Лакин яввялки мярщялялярдя олдуьу кими, бурада да биз даща чох мянзум жанрын, поетик юрняклярин инкишафын­дан вя сайъа зянэинляшмя­син­дян даныша билярик. Нясря эялдикя ися онун санбалъа инкишафында вя сайъа зянэинляш­мя­синдя мцяййян проблемлярин олдуьуну эюрцрцк ки, бу да мцяййян обйектив вя субйектив сябяблярля баьлыдыр. Бунларын арасында ян башлыъа­сы кими, хцсусян сякся­нинъи иллярин икинъи йарысындан башлайараг тоталитар режимин эцълянмяси, мцяййян мюв­зуларын бядии ядябиййата эятирилмясиня, онларын проблем сявиййясиня галдырылма­сына гадаьалар гойулмасы, сензуранын эцълянмяси, бязян рясми даиряляр тяряфиндян актуал щяйат щягигятляринин олдуьу кими бядии иникас етдирилмяси йолунда манеяляр йарадылмасыны вя с. эюстярмяк олар.

Анъаг Ъянуб нясри бу чятинликляри арадан галдырмаг вя щягиги сянят инъиляри йаратмаг йолунда бцтцн сяй вя баъарыьыны сяфярбяр етмякдядир. Бунун нятиъяси кими бу иллярдя Ящмяд Азярлунун «Онлар кимлярдир?», Исмайыл Щадинин «Думан­лы эцнляр», Елчинин «Щаны о дялиляр?», Мир Щидайят Щясаринин «Яли вя Мяръан», Я. Аьчайлынын «Айдынын юлцмц», Б. Ифтихаринин «Бир эеъянин гямли хатиряси», Йорьа­ня­линин «Юлдц вар, дюндц йох», М. Оъагвердинин «Ясщаби-кящф йухусу», Сава­ланын «Гызылэцл иля шещ» щекайяляри гялямя алынмыш вя бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя бир сыра уьурлу нятиъяляр ялдя едилмишдир.

Мцхтялиф мювзулара щяср едилмиш бу щекайялярдя бязян нисэилли лирик дуйьуларын тяряннцмц, бязян сатирик цслубун тиканлары, фаъияли инсан талеляринин агибяти йазычылары дцшцндцрмцш, онлары гялямя сарылмаьа вя наращатчылыьыны чякдикляри проблемлярин щялли йолларыны охуъуларла бюлцшмяйя вадар етмишдир.

Бу дюврцн нясриндя щекайя иля йанашы, ирищяъмли епик юрнякляр йаратмаг яняняляринин давам етдирилмяси иля дя гаршылашырыг. Бу бахымдан Исмайыл Щадинин «Лачын» вя Назир Мянзуринин «Гара чуха» романлары тядгигат цчцн кифайят гядяр материал верир.

Исмайыл Щадинин «Лачын» романы 1370 (1991)-ъи илдя Тещранда чап олун­мушдур. Бу, юз мювзусуна эюря мцасир щяйатдан бящс едян бир ясярдир. Романын гящряманы, бялкя дя идеал инсан адлана биляъяк эянъ бир азярбайъан­лыдыр. Бу ба­хым­дан романы мцяййян гядяр милли ифтихар мотивлярини юзцндя ещтива едян вя бу дуйьулары эянъ нясля ашыламаг мягсяди эцдян бир ясяр кими дя гиймятлян­дирмяк олар.

Назир Мянзуринин «Гарачуха» романы «Лачын» романындан цч ил сонра – 1994-ъц илдя Тещранда няшр олунмушдур. Азярбайъан халгы арасында «Гарачуха» киминся ойаг бяхти мянасында ишлянир. Бу символик мяна чаларындан уьурла истифадя едян йазычы, айыг-сайыг, биликли, эюрцб-эютцрмцш, мцдрик бир азярбайъанлы аьсаггал иля бир эянъи йол йолдашы едир вя онлар йол бойу мцхтялиф мювзуларда мараглы сющбятляр апарырлар.

Романда Гарачуха миссийасыны сяксян йашы чохдан ютмцш, анъаг аьлы-щушу, дярракяси, фярасяти йерли-йериндя олан Илгар ями йериня йетирир. Онун йашы дохсаны щагласа да, иътимаи вя сийаси щадисялярдян йахшы баш чыхаран, хейири шярдян, йахшыны писдян айырмагда эюзц тярязи олан, юз йурдунун, вятянинин, торпаьынын, ел-улусунун тарихини йахшы билян, кечмишиндян, бу эцнцндян хябярдар олан бир ел аьсаггалыдыр.

Ясярдя диггяти чякян проблемлярдян бири дя Шимали Азярбайъанда халгын бу эцн цзляшдийи гачгынлыг, дидярэинлик, сцрэцн щяйаты, доьма торпагларын итирилмяси фаъи­ясидир. Назир Мянзури санки бцтюв Азярбайъан халгынын шималлы-ъянублу мцхтялиф дюврлярдя йашадыьы бу фаъияни гялямя алмагла, халгы айыг-сайыг олмаьа, Гарачу­ха­сыны – бяхтини йатмаьа гоймамаьа, щийляэяр вя амансыз дцшмянляр гаршысында тяд­бир­ли, узагэюрян, ещтийатлы вя диггятли олмаьа, баш верян фаъиялярдян ибрят эютцрмяйя чаьырыр.

Романын дили дя юзцнямяхсус вя орижиналдыр; мянсур шеирля сяъли няср арасында кечид мювгейи тутмасы иля классик Азярбайъан нясринин, хцсуси щалда бюйцк Фцзули нясринин бядии дил янянялярини бир нюв давам етдирир. Бу бахымдан мцдрик аьсаггал Илгар яминин ширин-шякяр ел дилиндя сцрэцн проблеми щаггында далдыьы дцшцнъялярин поетик дили мараг доьурур:

«Сцрэцн бу торпагдады. Сцрэцн адамын ъанындады. Сцрэцн сцрэцнц йара­дан­дады. Сцрэцн сцрэцнц буйурандады. Сцрэцн сянин ъанындады. Сцрэцн мя­ним ъанымдады. Бир заман тяк-тяк олар. Бир заман вар, билинмяз. Бир заман вар, адамын ъанына даьлар басар. Бюйцк бир йара олар сцрэцн. Бюйцк бир тапмаъа олар сцрэцн. Баша чатмаз сцрэцн. Щязин бир цряк горхусу олар сцрэцн. Заман­ларда ахар сцрэцн.» (Мянзури Н. Гарачуха. Тещран: 1994, с. 72.)

Ади эюзля дя бу парчада «Китаби-Дядя Горгуд» дилинин ширинлийини, ряван­лы­ьыны, ахарлыьыны, айдынлыьыны, дурулуьуну, сялислийини сезмямяк олмур. Сцр­эцн анла­йышы щаггында халг дцшцнъясинин йазычы фялсяфяси иля гайнайыб говуш­масы да бу анламын тутумуну эенишляндирир, ону иътимаи вя сийаси бир аксийадан даща чох инсанларын вя инсан групларынын психолоэийаларыны формалаш­дыран бир дахили йашанты, ичимсял щярякатла мцгайися етмяйя имкан верир.

Ясярин сонунда халг талейинин символу олан Илгар ями – Гарачуха, халгын символу олан йолчу иля видалашыб эетдикдян сонра йаранан мяйуслуг – цмидсизлик тясири баьышламыр; йатмыш бяхтин ня заманса ойанаъаьы, Гарачуханын ня вахтса гайыдаъаьы вя халга йол эюстяряъяйи барядя никбин дцшцнъяляр доьурур.

Ədəbiyyat.

1.              Əfəndiyev H. Azərbaycan bədii nəsrinin tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1963, s.4. 236s.

2.              Əmirov S. Cənubi Azərbaycan milli –demokratik ədəbiyyatı (1941-1990 cı illər) Bakı: 2000. s.104

3.              Əmirov S. s. 146

4.              Mənzuri N. Qaraçuxa. Tehran: 1994, s.72

Резюме

В статье говорится о становлении и развитии прозаического жанра литера­туры на азербайджанском языке в Южном Азербайджане, об особой роли азербайджанской интеллигенции в Тебризе. Автор проводит параллели между развитием жанра романа в советском и Южном Азербайджане на широком социально-историческом фоне.

 

Summary

In the article is spoken about formation and development of a prosaic genre of the literature in the Azerbaijan language in Southern Azerbaijan, about a special role of the Azerbaijan intelligence in Tabriz. The author draws parallels between development of a genre of the novel in the Soviet and Southern Azerbaijan on a wide sociohistorical background


Лейла  Мирзоева

АНТИКЛЕРИКАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Когда мрачное Средневековье с его трансцендентальной  схоластикой, непреложной патристикой, агрессивным обскурантизмом озарила  эпоха Возрождения,  свет этот поначалу был тусклым. Тусклым потому, что мрак изживающего себя прошлого, с мощными силами, которые временно дарит агония, подавлял каждый появляющийся лучик восходящего солнца.  Лучей становилось все больше, а сил в предсмертной агонии все меньше. Но страшно отчаяние зверя, предчувствующего свою скорую кончину.  Неверно будет сказать, что еще пылали костры инквизиции – нет, они запылали с новой силой. Неверно будет сказать, что  обскурантизм отступил – отнюдь. Отвечая на прогрессивные идеи гуманистов, он обернулся еще большим террором.

       Прогрессивные изменения в  мировосприятии общества, то есть трансформация этого мировосприятия, несмотря на ожесточение обскурантизма и репрессий, рождает совершенно иной взгляд на главенствующие религиозные постулаты. Гуманистические идеи и призывы к духовной свободе, которые находили себе путь в умы людей благодаря Свету Возрождения, проецировались в литературу смелой сатирой против еще существующего диктата «священного» клира. Антиклерикализм, антропоцентризм, антиаскетизм, которые уже не могли остановить ни инквизиторские застенки, ни языки пламени –  провозглашали начало нового времени.  Однако впереди предстояла многовековая кровавая битва за победу гуманизма.

   Заявивший о себе антропоцентризм представлял собой извечную подсознательную мечту индивида о духовной силе и независимости от судьбы. Можно сказать, что, как и все, вновь противопоставляющее себя многовековым неоспоримым догмам, в антропоцентризме имелась определенная крайность, которая вошла в историю Возрождения как  «ренессанское обожествление человека»(8,170).  Эта концепция очень ярко представлена в трактате  Пико Мирандолы «Речь о достоинстве человека», в которой первый человек Адам представлен самостоятельной и независимой Личностью. Вот, каким образом, в свете новых ренессанских представлений, обращается Всевышний к своему первому творению: «Не даем мы тебе, о Адам, ни  определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собстве6нному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя представляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире»(8,170-171).

  То есть человек – теперь независимая и значащая Личность. Эта концепция утверждается быстро и решительно, по мере того, как Возрождение все больше освещает рассеивающийся, словно туман, мрак прошлого. Социальная, а также религиозная трансформация дала жизнь иному общественному идеалу человека, породила его с неприятием  изживших  себя догм, стремлением к протесту, с мечтой о новой жизни. Куртуазному мировосприятию, церковному аскетизму и схоластике противопоставляется свободная, интеллектуально и духовно богатая личность, которая  явилась таким желанным «дитем» эпохи Возрождения.

  Проанализируем  некоторые произведения авторов эпохи Ренессанса, сатира которых обнажала изъяны и пороки того святейшего клира, сомнения в богоугодности и благочестивости которого в не такие уж  далекие времена Средневековья карались страшной смертью.  «Для того, чтобы заставить средневекового бога отступить перед новым человеком, потребовались титанические силы»(11,6). Этими титанами и явились гуманисты, первыми из которых по праву считаются Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо.

    «Человечество чтит великого итальянца прежде всего за то, что он, пожалуй, как никто другой, способствовал наступлению новой эпохи открытия мира и человека, прозванной Возрождением»(10,5 ).

   Творчество Петрарки не перегружено антиклерикальными  мотивами. Он был человеком достаточно набожным, «предписаниями религии не манкировал»(10,8), но вместе с тем был и чужд известному религиозному фанатизму. Тем не менее, «издержки» религиозного мировосприятия уходящего прошлого еще проявлялись, Петрарке пришлось испытать  всю горечь разлуки с любимыми друзьями, а также родным братом Герардо, которые, посвятив свои жизни  Богу, навеки скрылись в монастырях.

     Об отношении Петрарки  к  религии  говорят следующие строки:

    Кто мирозданье создал, показав,

    Что замысел творца не знал изъяна,

    Кто воплотил в планетах мудрость плана,

    Добро одних над злом других подняв…(9,24)

    Для Петрарки было сильным потрясением тот факт, что папская резиденция в 1309 году была перенесена Клементом V из Рима в Авиньон. Авиньон Петрарка называет «безбожным Вавилоном».

  Безбожный Вавилон, откуда скрылось

   Все: совесть, стыд, дел добрых благодать, -

  Столицу горя, прегрешений мать…(9,84).

   Петрарка, мечтающий о возвращении папской курии снова в Рим, пишет:

     Когда б скала, замкнувшая долину, (…)

     По прихоти природы обратила

      На Рим лицо, а к Вавилону спину…(9,86)

   Сонет CXXXVIII  -  полон негодования  творящимися в Риме  религиозными столпами бесчинств:

    Исток страданий, ярости притон,

    Храм ересей, начетник кривосудам,

   Плач, вопль   и стон вздымаешь гулом, гудом,

   Весь – ложь и зло; был Рим, стал Вавилон.

    Или:

  В мех скряга Вавилон так вбил громаду

    Зол, мерзких преступлений и порока,

    Что лопнул он; богов стал чтить высоко:

    Венеру с Вакхом, Зевса и Палладу (9,93)

     Боккаччо был современником и другом великого Петрарки, творчество которого можно назвать менее лирическим  и более сатирическим.

    В первой же новелле «Первого дня» «Декамерона» мы видим, как автор подвергает сатирическому осмеянию так приевшийся за долгие века обскурантизма, культ святых. В центре новеллы – грешник Чеппарелло, на совести которого было  бесчисленное количество совершенных им самых разнообразных преступлений. Однако все дело было в том, что у Чеппарелло не было этой самой совести, поэтому он нисколько не чувствовал какого-либо дискомфорта от того, что на своем смертном одре, исповедуясь благочестивому священнику, выдал себя  за самого, что ни на есть порядочного человека. Таким образом, богохульник, смутьян, убийца, клятвопреступник и т. д., оказывается вдруг в глазах священника человеком, самый тяжкий грех которого, якобы, состоял лишь в том, что он один раз осмелился… плюнуть в церкви. Священник же заверяет кающегося:  «Мы, монахи, и то каждодневно плюем в церкви»(2,57).  Финал этой уморительной сцены кающегося грешника таков:  после смерти  он причисляется к лику святых.  По окончании торжественной панихиды, тело его с почестью препроводили, (в сопровождении всех жителей города), в святая святых - в церковь. «Когда же гроб поставили в церкви, духовник с амвона начал рассказывать чудеса о покойном и об его житии, об его постничестве, девственности, простоте, чистосердечии, святости…»(2,60). Священник говорил так убежденно и проникновенно, что в конце концов «внушил» прихожанам  бескрайнее благоговение к усопшему, и «после окончания службы началась неописуемая давка: все бросились лобызать нози и руце усопшего, разорвали на нем одежду, и кому достался клочок ее, почитал себя за счастливца». Теперь из просто Шапелето он стал святым Шапелето, «и утверждают, что Господь через него явил уже много чудес и продолжает ежедневно являть из всем, кто с верою прибегает к нему»(60).

   Во второй новелле первого дня некий купец Джаннотто был настолько верующим и праведным христианином, что задумал во что бы то ни стало избавить от «заблуждений веры иудейской»(2,61) своего друга еврея. В начале это казалось  безнадежным, потому что еврей оставался преданным вере отцов. Однако убеждения Джаннотто наконец возымели определенные результаты, и еврей поставил другу такое условие: сам, мол, съезжу в Рим и понаблюдаю за образом жизни духовных лиц, и прежде всего самого папы. Здесь – то Джаннотто потерял всякую надежду на обращение в христианскую веру своего друга, и тщетно старался отговорить его от поездки. Но неожиданный финал новеллы поражает  смелой сатирой, открытой критикой в адрес самых главных христианских святош. В Риме праведный еврей стал свидетелем такого греховного образа жизни духовенства, (начиная с папы, и кончая монахами), что пораженный увиденным, вернулся в свой родной город. «…Любострастие, алчность, чревоугодие, корыстолюбие, зависть, гордыня и тому подобные и еще худшие пороки (…) процветают»(2,64) – вот его оценка наблюдений за высшим римским духовенством, за столпами веры в самом сердце Ватикана. И еврей вдруг желает оставить веру своих отцов и обратиться в христианство. Вот, как он это обосновывает: «Сколько я понимаю, ваш владыка, а глядя на него, и все прочие стремятся свести на нет и стереть с лица земли веру христианскую, и делают это они необычайно старательно…»(2,64). Но несмотря на это, по его неожиданному выводу, вера эта не только не умирает, но, наоборот, широко распространяется, «все ярче и призывней сияет, - вот почему для меня не подлежит сомнению, что оплотом ее и опорой является дух святой, ибо эта вера истиннее и святее всякой другой»(2,64).  Вот таким образом у Боккаччо нечестивый образ жизни высшего духовенства  помог  утверждению веры у иноверца. Что называется, «нет худа без добра»[1].

    Антиклерикальные мотивы имеют место и в «Кентерберийских рассказах» «отца английской поэзии» XIV века Джеффри Чосера, предвосхитившего гуманистические веяния Возрождения в стране, в которой это великое общественное явление заявило о себе лишь спустя  двести лет.

   В «Кентерберийских рассказах»  выведена целая вереница «служителей Божьих», описанных явно в ренессанском стиле критики и сатиры. Все они, мечтая заслужить Царствие небесное, отправляются в паломничество. Здесь мы видим монаха – монастырского ревизора, который

     … не дал бы и ломаной полушки

 За жизнь без дам, без псарни, без пирушки»(12,37)

Как и большинству его собратьев, ему были чужды

Труды, посты, лишения, молитвы –

На что они, коль есть любовь и битвы?(12,38)

    Он вид имел откормленный и пресыщенный, одежда его была богата и даже франтовата (12,38)

               Ему завидовал и сам аббат(12,38)                                  

    Интересно ироническое описание Чосером другого монаха –  сборщика церковных приношений Кармелита, который также

          Был телом пухл он, лилии белей (12,39)

          О нем автор также говорит, что

           Епитимья его была легка

         Коль не скупилась грешника рука.

         Ведь щедрые на церковь приношенья –

         Знак, что замолены все прегрешенья (12,39).                  

    Этот  сборщик денег прихожан обладал типичным для всех подобных сборщиков уникальным даром любым путем достичь своей цели, в результате чего даже бедная вдова

            Последнюю полушку отдавала,

            Хотя б она с семьею голодала (12,40).

 

   На фоне подобных стяжателей – святош – положительная фигура священника, который

               …слову божью и святым делам

                  Учил, но прежде следовал им сам(12,47)

   Сатирически показан Пристав церковного суда своей отталкивающей внешностью:

   Он угреват был, глазки – словно щелки(…)

   «распутен и драчлив, как воробей(12,49).

   Его жизненное кредо, которым он пользуется в напутствии попавшимся несчастным на его пути

      Каждому понятно.

    Что рай никто не обретет бесплатно(12,50).

   Его образ жизни:

  Когда же красноречье истощалось

  И прихожан мошна опустошалась,

  Сказав «аминь», он шел в другой приход,

  Там обирать доверчивый народ»(12,314).

    Показателен с точки зрения интересующей нас проблемы антиклерикальных мотивов в творчестве авторов эпохи Ренессанса и «Гептамерон» (семидневник) представительницы небезызвестной в истории французской династии Валуа Маргариты Наваррской, новеллы которой представляют собой «блистательную литературную обработку современных ей «анекдотов»(1,21).   Так, в новелле XXXIV в сатирическом плане показаны монахи, которые с самого начала поведя себя самым неприглядным образом, становятся жертвой этой своей непорядочности и глупости.  Сатирически обыгрываются понятия «монах» и «свинья», на чем и строится данная история – анекдот. В финале назидательные слова автора: «Вот, благородные дамы, как не надо подслушивать чужие разговоры и, не разобравши, в чем дело, подозревать, что против вас замыслили недоброе»(5,401).

   В новелле LVI Маргаритой Наваррской выводятся отрицательные типы священников, которые ради наживы прибегают к афере. Их поступок тем более низок, что обманывают они беззащитных вдову и ее дочь сироту. Финал новеллы – аферисты в сутанах наказаны. И снова назидательный вывод автора новеллы:  «Вот видите, благородные дамы, поклявшиеся жить в бедности не свободны от искушений, в которые повергает их жадность – источник всякого зла»(6,406).

   Глубоким смыслом и  сатирой на безоговорочную веру в чудеса и в святых проникнута  LXV новелла. Анекдотическая ситуация сводится к тому, что церковные макеты святых отождествляются с «живой плотью» простого грешника. В финале комическая ситуация, случившаяся с набожной прихожанкой, становится достоянием падких до наживы церковнослужителей: «священникам этой церкви пришло в голову использовать  эту ожившую фигуру и извлечь из этого не меньше выгоды, чем из стоявшего в церкви распятия, которое, как рассказывают, однажды заговорило»(7,408). И, как заключительный аккорд, снова назидательный вывод Наваррской: «Если бы люди знали, какие глупости подчас вытворяют монахи, пропала бы вера и во всю их святость, и в их чудеса. Поэтому, благородные дамы, впредь хорошенько смотрите, каким святым вы ставите свечи»(7,409).

     Антиклерикальные мотивы имеют место и в творчестве другого автора эпохи Ренессанса – Никола де Труа. Этот писатель  создает цикл «Великий образец новых новелл». Идея его  LXXVI новеллы «Часовня под Монфоконом» состоит в развенчивании показной набожности, лицемерия и совершения внешне  богоугодных деяний у людей, на самом деле, нечестивых и грешных. Речь идет о четырех богомольцах – адвокате, сержанте, портном и мельнике, грешными делами которых полна вся прожитая жизнь. Теперь они  не прочь снискать Божье благоволенье и для этого решают выстроить красивую часовню. Однако тут же встает вопрос о том, где именно может быть  самое достойное и угодное Богу место для их часовни. Богомольцы отдаются воле судьбы, которая всех четырех приводит ни куда-нибудь, а на парижскую монфоконскую виселицу. «И так будет со всеми вороватыми и недобрыми прево, судьями и адвокатами, сержантами, мельниками и прочими мошенниками, которые без зазрения совести грабят и притесняют простых людей. Их часовням место на Монфоконе(…)Всех их ждет петля в аду»(3,349), - такими словами завершает свою новеллу Никола де Труа.

   В цикле рассказов «Новые забавы и веселые разговоры» Бонавантюра Деперье широко и правдиво, со всей силой гуманистического мировосприятия изображаются образы священнослужителей, зарвавшихся своим положением и безнравственно пользующихся трудом других. Так, в LXXIII новелле «О священнике, который съел завтрак, приготовленный на всех монахов Бо-Лье», в анекдотическом плане развенчиваются такие греховные пороки, как чревоугодие и нахлебничество, и тем ужаснее эти пороки, что обладает ими священник. Так характеризует своего антигероя автор: «необыкновенный объедало, съедавший за один присест столько, сколько могли съесть по меньшей мере девять – десять человек»(4,368). Из-за своего обжорства и любви подкрепиться за чужой счет, священник попадает в самые нелепые и смехотворные ситуации. Автор же заканчивает свою новеллу следующими словами: «Будь он солдатом, он стал бы есть кольчуги», а будь он женат, он бы «сожрал свою жену до последней косточки»(4,369).

      Итак, эпоха Возрождения, рожденная трансформацией общественного мировосприятия, в свою очередь дала жизнь совершенно иному  подходу к оценке действительности. Антиклерикальные идеи, проявившиеся в  сатирическом плане в творчестве писателей – представителей эпохи Возрождения,  были одной из самых резких форм борьбы против церковного абсолютизма и обскурантизма.

 

 

 

 

 

Литература

   1.Балашов Н. «Эпоха Возрождения и новелла». Вступ. ст. см. Европейская новелла Возрождения, Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература, М., 1974, с.5-30.

   2. Боккаччо Джованни. «Декамерон», Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература», М., 1970, 625 с.

    3.  Де Труа Никола, «Часовня под Монфоконом», Европейская новелла Возрождения, Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература, М., 1974, с. 348-350.

     4. Деперье Бонавантюр . «Новые забавы и веселые разговоры». Новелла LXXIII «О священнике, который съел завтрак, приготовленный на всех монахов Бо-Лье». Евоопейская новелла Возрождения, Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература, М., 1974, с.368-369.

     5. Наваррская Маргарита. Новелла XXXIV, Евоопейская новелла Возрождения, Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература, М., 1974, с.399-403

     6.Наваррская Маргарита. Новелла LVI, Евоопейская новелла Возрождения, Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература, М., 1974, с.403-408.

     7.Наваррская Маргарита. Новелла LXV, , Евоопейская новелла Возрождения, Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература, М., 1974, с.408-409.

     8.Наливайко Д. Жанрово – стилевая система литературы Возрождения. Вопросы литературы, №11, 1979, с.164-200.

     9. Петрарка Ф. Лирика, М., «Художественная литература», 1980, 21-337.

      10.Томашевский Н. «Петрарка и его книга песен», см. Петрарка Ф. Лирика, М., «Художественная литература», 1980, с.5-16.

     11. Хлодовский  Р. «О жизни Джованни Боккаччо, о его творчестве и о том, как сделан «Декамерон». Вступ. ст. см. «Декамерон», Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература», М., 1970, с.5-26.

     12. Чосер Д. Кентерберийские рассказы», Библиотека всемирной литературы, изд. «Художественная литература», М., 1973, 490с.

 

Summary

                In article - “Anticlerical motives in European literature of the Renaissance” - the problem of satiric representation of the “most holy” clergy in works by Renascence authors is studied in the light of transformation of world-view in society that caused gradual disappearance of medieval world-view and boom of humanistic ideas.

Xülasə

    “İntibah dövründə Avropa ədəbiyyatında antiklerikal motivlər” məqaləsində İntibah dövründə yaşayıb yaratmış müəlliflərin əsərlərində “ən müqəddəs” ruhanilərin satirik təsviri problemi cəmiyyətin dünyagörüşlərinin orta əsrlərdə dünyaya münasibətin və humanizm ideyalarının çiçəklənməsinin tədricən itməsinə səbəb olan  transformasiyası baxımından izah edilir.

 

Самиря  Оруъова

ГЯРБ РЕНЕССАНСЫ ВЯ ШЯРГ ИНТИБАЩЫ

Ренессанс» (франсызъа: Ренаиссанъе – дирчялиш, ойаныш)  вя «Интибащ» (ярябъя: интибащ – ойанма, дирчялмя) терминляри демяк олар ки, синоним сюзляр кими  ейни бир анлайышы ифадя едир. Биз щямин терминляри Гярбя вя Шяргя аид етмякля бирликдя ишлядирик.

Ренессанс (Интибащ) дюврц бяшяриййятин sosial-iqtisadi, елми-фялсяфи вя бядии фикир тарихиндя чох бюйцк бир чеврилиш вя кечид дюврц олмушдур. Бу дювр ъоьрафи кяшфлярин инсан зякасына тясири, insanın yaradıcı keyfiyyətlərinin önə sürülməsi иля характеризя олунур.

Мядяниййят тарихиндя еля бюйцк щадисяляр вар ки, онларын ады юзляриндян чох-чох сонралар мейдана чыхмышдыр. Ренессанс (Интибащ) вя реализм дя бу гябил щадисялярдяндир. Ренессанс (Интибащ) сюзц илк дяфя 1550-ъи илдя ишлянмяйя башлаnдыьы щалда, онун ифадя етдийи ъяряйан ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя йаранмышдыр. Бу сюзц илк дяфя Италийа ряссамы, мемары вя инъясянят тарихчиси Ъоръо Вазари «Ряссамларын щяйат тарихчяси» адлы ясяриндя ики мянада ишлятмишдир: щямин сюзля, бир тяряфдян мцяййян тарихи щадисяни – ХЫЫЫ ясрдя Италийада инъя сянятлярин партлайыш мярщялясини билдирирди, диэяр тяряфдян, о, сюзц лцьяти мянасында алырды, йяни Орта ясрляр дурьунлуьундан сонра, мящз эюзяллийин, инъя сянятлярин гядим нормаларынын йенидян дирчялмяси кими баша дцшцрдц. Сонра Ренессанс (Интибащ) сюзцнцн мцндяриъяси хейли эенишлянди. Ону йалныз инъя сянятлярдя дейил, мядяниййятин, иътимаи-игтисади щяйатын бцтцн сащяляриндя йцксялиши, йенидян дирчялмяни билдирян термин кими ишлятдиляр.

                XIII əsrin ortаlарыndа Иtаliyа incəsənətində intibаh mədəniyyətinin ilk mərhələsi - protorenessаns bашlаnыr. Bu hərəkаtын ilk nцmаyəndələrindən hey­kəltərаш Nikkolo Pizаno Pizаdаkы bаptisteri binаsыныn kаfedrаsы цчцn yаrаtdыьы «Kаhinlərin təzimi» (1260) relyefində аntik sənət ənənəляrinə mцrаciət et­miшdir.

                Intibаh mədəniyyяtinin əsаs mərkəzляrindən olаn Florensiyаdа B.Ros­sellino, Frunelleski və bашqа bu kimi sənətkаrlарыn yаrаtdыьы sаrаy, villа, kilsə və memаrлыq аnsаmbllары erkən Intibаh memаrлыьыныn gюrkəmli аbidəляridir. Bu dюvrdə florensiyалы Cotto incəsənətdə reаlizmin inkiшаfы цчцn yeni yollаr ачdы (14). Ortа яsr dini-mistik mцcərrədliyinin və ehkаmчылыьыnın аrаdаn qаldырылmаsы prosesi elm və incəsənətdə eyni vаxtdа bаш verir və bu bəzən bir шəxsin yаrаdыcылы­ьыndа юz əksini tаpыrdы (məsələn, rəssаm, аlim və mцhəndis Leonаrdo dа Vinчinin yаrаdыcылыьы).

                Иntibаh dюvrцndə аstronomiyа, coьrаfiyа və аnаtomiyа sаhəsində də bir sı­rа mцhцm nаiliyyətlər əldə edilmisdi. Bюyцk coьrаfi kəшflər  (X.Kolumbun, Vаs­ko dа Qаmаnыn, F.Mаgellаnыn və b. sяyаhətləri) Yerin kцrə шəklində olduьu­nu isbаt etdi. N.Kopernik (XVI əsr) dцnyаныn heliosentrik sistemini kəшf etdi. Bаш vermis bюyцk coьrаfi kəшflər botаnikа, geologiyа, zoologiyа, еtno­rаfiyа, metаllurgiyа, minerаlogiyа və s. elmlərin inkiшаfыnа təkаn verdi.

                Ядябиййатда Ренессанс вя йа Интибащ щяртяряфли, щармоник инкишаф етмиш инсан шяхсиййяти идеалы иля гырылмаз баьлыдыр. А.Данте «Илащи комедийа» ясяриндя инсан шяхсиййятини, Ф.Петрарка лирик сонетляриндя инсанын дахили алямини, интим щисслярин бакирлийини тяряннцм етмишляр. У. Шекспирин фаъия вя комедийаларында Ренессанс щуманизми ян йцксяк зирвяйя чатмышдыр (16).

Беляликля, Интибащ йазычылары, ряссамлары, философлары дини вя дцнйяви мясялялярин мцзакирясиндя даим инсан проблемини ортайа атыр, сющбяти инсан шяхсиййятинин варлыьы, тябияти, психолоэийасы, ъисмани вя мяняви алями, боръу, вязифяляри, пис вя йахшы яхлаги кейфиййятляри иля баьлайырдылар. Демяли, инсанпярвярлик, щуманизм dəyər və  идейалары Интибащын ясас мцндяриъяси, елми мянасы кими мейдана чыхырды.

                Щал-щазырда Ренессанс мяфщуму тякъя Гярби Авропаnın ярази sərhədləri иля мящдудлашдырылмыр. Ренессанс бу вя йа диэяр милли мядяниййятин ян йцксяк чичяк­лянмя мярщяляси, щуманизмин Орта ясрляр аскетизминя гаршы тясдиги, илкин буржуа мядяниййяти дюврц вя с. кими сяъиййяляндирилир. Бу мянада бир чох шяргшцнас Ренессансы  цмумдцнйа  тарихи щадисяsi щесаб едир.

Йухарыда эюстярдийимиз кими, ХХ ясрин орталарына гядяр дцнйа иътимаи-мядяни фикир тарихиндя Ренессанс башлыъа олараг ХЫВ-ХВЫ ясрляр Гярби Авропанын сосиал вя мяняви щяйатына аид локал бир щадися кими гиймятляндирилирди. Мцасир дюврдя бяшяриййятин инкишафында мцщцм бир мярщяля олан Ренессанс вя онун мащиййяти проблеми елмин йени наилиййятляри иля дягигляшиб йени мязмун алыр.

Апарылан арашдырмалар вя тядгиqatлaр орта ясрляр Шярг мядяниййяти, хцсусян ядябийййатынын тарихиндя Ренессанс дюврцнцн олдуьуну aydın şəkildə və bütün dəqiqliyi ilə ortaya qoyur. Акад. Н.И.Конрад ирищяъмли «Гярб-Шярг» китабында, И.С.Браэински «Шярг ядябиййатында Ренессанс проблеми» тядгигиндя фактик мате­риал вя эцълц мянтиг йолу иля бир чох Шярг халгларынын тарихиндя Ренессанс дцн­йа­эю­рцшц вя мядяниййятинин мювъудлуьуну сцбут едирляр. Б.М.Жирмунски  «Ялишир Няваи вя Шярг ядябиййатында Ренессанс» ясяриндя ХВ ясрин бюйцк шаири Ялишир Няваи поезийасындакы Ренессанс дуйуму щаггында мараглы мцлащизялярля чыхыш едир.

                И.Н. Конрад «Цч шаир» мягалясиндя йазырды: «Принято говорить: Петрарка-первый поэт Возрождения. Ближайшим образом, конечно - Возрождения в Италии. Но поскольку Возрождение в Италии открыло собою эру обще­европейского Возреждения, поскольку Петрарка может быть назван первым поэтом Возреждения на Западе… Ли Бо (701-762) – первый поэт китайского Возрождения. Это несомненно. Первый потому что, в нем более, чем у кого-либо другого, проявилась та взрывчатая сила, которая разрушила все преграды на пути свободного, вольного вдохновенного поэтического творчества . Но открыл новую эру в поэзии не он один: рядом с ним стоят два его современника – Ван Вей (699-759) и Ду Фу (712-770). Они трое-подлинные зачинатели великой поэзии Возрождения в Китае, а Возрождение в Китае открыло собою эру Возрождения во всех  странах Восточной Азии» (13, 132). Лакин, фикримизъя, демяк олмаз ки, Шярги Асийадан башланан интибащ даща сонра Йахын  вя Орта Шяргя сирайят етмишдир. Бу даща чох кянар тясирлярдян асылы олмайараг йалныз бир чох халглары вя юлкяляри бирляшдирян  ахырынъы дцнйа дини Исламын фцтущаты нятиъясиндя ислам мядяниййятинин йаранмасы вя инкишафы иля сых баьлы олан мцстягил бир Интибащ щадисяси иди.

Гядим йунан мядяниййяти иля тямас Гярбя нисбятян Шяргдя даща тез баш вермишдир. Бир тяряфдян Бизанс, Сурийа вя Мисир васитясиля гядим Иран, Щинд, Орта Асийа вя Яряб мядяниййяти артыг ВЫЫЫ-ЫХ ясрлярдя мцсялман юлкяляриндя йени İнтибащ мядяниййятинин йаранмасына сябяб олмушду. Хялифя Мямунун дюврцндя эюрцлян тяръцмя ишляри щямин мядяниййятин тямялини гоймушду. Юз гядим мядяниййяти олан мцсялман юлкяляриндя антик мядяниййят Гярбдякиня нисбятян фяргли бящряляр верирди. Йахын вя Орта Шярг юлкяляринин Интибащы елми ъящятдян ян чох антик йунан мядяниййятиня, ядяби ъящятдян ясасян «антик» яряб Ъащилиййя поезийасына вя Иран яфсаняляриня истинад едирди. Елмдя вя инъясянятдя, хцсусян поезийа сащясиндя Шярг интибащы мисилсиз наилиййятляр газанмыш, тякраролунмаз мющтяшям сянят абидяляри йаратмышдыр. ЫХ-ХВЫ ясрлярдя Рудякинин шеирляри, Фирдовсинин «Шащнамя»си, Юмяр Хяййамын «Рцбаиляр»и, Низаминин «Хямся»си, Нясиминин суфи-фялсяфи лирикасы, Ъаминин вя  Няваинин юлмяз поезийасы, Щафизин вя Фцзулинин гязялляри мейдана чыхмышдыр.

                Азярбайъанда Ренессанс проблеми илк дяфя щяля 40-ъы иллярдя галдырылмыш вя бу проблемин щялли истигамятиндя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Проф. М.Ряфилинин Низами Эянъявинин анадан олмасынын 800 иллик йубилейи иля ялагядар йаздыьы мараглы тядгигат бу бахымдан диггяти хцсусиля ъялб едир. Лакин сонралар бу проблем узун мцддят унудулмуш вя онун елми тядгиги иши иряли апарылмамышдыр. Щалбуки нязяри шяргшцнаслыьын мцасир наилиййятляри иля эетдикъя даща артыг тясдиг олунур ки, Ренессанс бир халга, бир милли мядяниййятя, бир ъоьрафи реэиона, йахуд айрыъа бу вя йа диэяр тарихи мярщялянин инщисарына мяхсус олмайан цмумдцнйа щадисяси, цмумбяшяри бир щадисядир вя бу проблеми Шяргин мяняви мядяниййяти ишыьында галдырыб щялл етмяйя ещтийаъ бу эцн хцсусиля бюйцкдцр.

                Бу бахымдан щяля 30 ил яввял «Ядябиййат вя инъянясят» гязетинин сящифяляриндя (1978-1979-ъу илляр) эениш мцбащися вя мцзакиря иля кечирилмиш Ренессанс сющбятляринин илк башланьыъ кими елми ящямиййяти айрыъа гейд едилмялидир.

Проф. А.Щаъыйевин «Азярбайъан интибащы» мягаляси иля ачылан мцбащися вя мцзакирядя щямин мясяля иля йахындан баьлы олан эюркямли шяргшцнас вя тядгигатсы алимлярдян Р.Азадя, М.Ъяфяр, Г.Ялийев, Р.Ялийев, З.Гулузадя кими мцтяхяссисляр иштирак етмиш, мараглы мцлащизяляр йцрцтмцшляр. Мцзакиряляря Я.Аьайевин «Азярбайъан интибащы – проблем дейил, щягигятдир» мягаляси йекун вурмушдур. Мягалянин адындан эюрцндцйц кими, мцзакиря чох сямяряли олмуш, ахтарышлар, мцгайисяляр, мцлащизяляр инандырыъы шякилдя сцбут етмишдир ки, Азярбайъан интибащы щягигятдир. Бу интибащын юзцнямяхсус тарихи -иътимаи зямини, сийаси, игтисади, мядяни ясаслары, заманын тяляби иля мцяййянляшян характерик хцсусиййятляри, мярщяляляри вардыр. Я.Аьайев йекун мягалясиндя мцзакирядя гойулан фикирляри чох дягиг шярщ етмиш, онлары инандарыъылыгла тамамламышдыр. Бурада Проф. Й.Гарайевин «Ренессанс вя онун юйрянилмяси проблемляри» (4) мягалясиндян дя бящс едилмишдир. Щямин мцзакирялярдян хейли сонра халг йазычысы, академик М.Ибращимовун «Ренессанс вя Азярбайъан Ренессансы» (5) мягаляси дяръ олунмушдур. М.Ибращимовун мягалясиндя дя Азярбайъан вя Шярг интибащы иля ялагядар чох диггятялайиг фикирляр вя фактларла гаршылашырыг. Шярг вя Азярбайъан интибащы фикринин ялейщдарларына мцяллифин ъаваблары хцсусиля инандырыъы вя тутарлыдыр. Мцяллиф доьру гейд едир ки, «Авропа Ренессансында мцшащидя олунан кейфиййятлярин чоху Азярбайъан Ренессансынын юлмяз нцмайяндяляри  - Хагани, Низами, Нясими, Фцзули йарадыъылыьы цчцн дя сяъиййявидир».

                Intibah anlayышынa, onun mяdяniyyяtinя vя xцsusiyyяtlяrinя nяzяr saldыqda aydын olur ki, Yaxыn vя Orta Шяrqдя, о cцмlяdяn Azяrbaycanda Intibah Avropadan daha яvvяllяr - ЫX-XIV яsrlяrdя mюvcud olmuшdur. Tяшяkkцl tarixi baxымынdan Intibah dювру Шяrq юlkяlяrindя bюyцк фeodal dюvlяtlяrinin forma­laшmaсы,  Azяrbaycanda  isя  Еldяgizlяr  vя  Шirvanшahlar  dюvlяtlяri dюvrцn­dя is­teh­saлыn, elm vя mяdяniyyяtin inkiшaf etдиrilmяsi vя s. proseslяrlя яlaqяdar olmuш­dur. Demяli, Иntibah юзцnяmяxsus шяkildя   Azяrbaycan яdяbiyyatыnda da tяzahцr etmiшdir. Azяrbaycanda intibah Nizaminin simasыnda юz yцksяk zirvяsinя чat­mышdыr. Nizaminin fяlsяfi poeziyasinda humanizm ideyalaрыныn tяблиьi bu intibahыn ana xяttini tяшkil edir.

                Цmumiyyяtlя, Azяrbaycanda maddi va mяnяvi mяdяniyyяt sahяsindя dя bu dюvrdя nяzяrя чarpan yцksяк наiliyyяtlяr газанылмышдыр. Tяsadцfi deyildir ki, tяdqiqatчыlar haqлы olaraq Azяrbaycan tarixinin həmin dюvrцnц «qыzыл яsr» adlandырыrlar.

                XЫ-ХВI яsrлярdя, yяni Azяrbaycan Intibahыныn parlaq dюvrцndя Nizamiдян яввял вя сонра, щабеля онунла yanaшы Qяtran Tяbrizi, Xяtib Tяbrizi, Яbцlla Gяncяvi, Xaqani Шirvani, Fяляki Шirvani, Иzzяddin Шirvani, Mяhsяti Gяncяvi, Шяms Tяbrizi, Нясими, Щябиби, Хятаи, Фцзули kimi bюyцk humanist шairляr yazыб yaratmышlar. Onlaрыn yaradыcылыьыnыn яsas ruhu insana mяhяbbяtdяn ibarяtdir.

                Мювзумузла баьлы, фикримизъя, танынмыш ядябиййатшцнас Йусиф Хялиловун «Шяргдя Интибащ вя Низами Эянъяви» монографийасыны хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. О, бурада ики мягсяд излямишдир: 1. Йахын вя Орта Шяргдя, о ъцмлядян Азярбайъанда интибащ дюврцнцн олдуьуну тясдиг етмяк; 2. Интибащ дюврцнцн ян бюйцк шаири кими Низаминин щяйат вя йарадыъылыьыны ядябиййатшцнаслыьымызын тялябляри сявиййясиндя шярщ етмяк (8, 6). Мцяллиф щяр ики мягсядиня елми тящлил вя арашдырмалар ясасында наил олмушдур.

Бир щягигят айдындыр ки, ХЫ-ХЫЫ ясрляр Азярбайъан интибащыны яряб, Иран, Орта Асийа интибащындан тяърид олунмуш шякилдя юйрянмяк мясяляйя биртяряфли йанаш­магдан башга бир шей дейилдир. Азярбайъан тарихян щямин халгларла баьлы олдуьу кими, мядяниййяти иля дя онларла баьлы олмушдур. ХЫ яср Азярбайъан интибащынын эюркямли нцмайяндяси Хятиб Тябризи ясл интибащ зийалысы кими билик архасынъа шящяр-шящяр, юлкя-юлкя эязир, Бясрядя, Мисирдя, Мяяррядя, Баьдадда дюврцн ян эюркямли шяхсиййятляриндян дярс алыб яряб шярщчилийиндя orijinallıq йарадыр, Баьдад­дакы Низамиййя университетиндя узун илляр китабхана мцдири вя ядябиййат мцяллими олур. Щяр ъцр ещкамчылыьа йад олан Хятиб Тябризи юз енсиклопедик зякасы иля нящянэ шяхсиййятлярдян иди. Тясадцфи дейилдир ки, Азярбайъан интибащынын дащи нцмайяндяляри Хагани вя Низами тез-тез ясярляриндя яряб, Орта Асийа вя Иран шаирлярини, елм вя мядяниййят хадимлярини, бир сюзля, Шярг интибащынын щуманист зийалыларыны хатырладырлар.  Хагани юзцнц Щяссанцл-яъям адландырыр. Лябид, Бцщтури, Рудяки, Цнсцри, Фирдювси, Сянаи кими сяняткарлары хатырладыр.

Poetik formanыn sюz ehtiyatы, sintaktik ifadяlяrin zяnginliyi, orijinaлlыьы kimi яlamяtlяrinя gюrя XII яsr Azяrbaycan шairlяri mцasirlяri vя sonrakы шairlяr arasыnda seчilirdi. Mяzmun zяnginliyinя gюря Xaqani vя Низами yaradыcылыьы insan dцhasынын son dяrяcя gюzяl nailiyyяtlяri sыrasынda durur.

                Хагани Ширвани дя даим сяйащятляря ъан атыр, Яряб вя Яъям Ирагыны бир нечя дяфя эязир. Хялифя Хаганийя катиблик вязифяси тяклиф едир. Онун вязири ися шаиря гиймятли бир цзцк баьышлайыр. Хаганийя олан бу щюрмят бизя Петраркайа олан щюрмяти, онун дяфня чялянэи иля мцкафатландырылмасы щадисясини хатырладыр. Низами Эянъяви ясярляриндя зянэин яряб мянбяляриндян истифадя етмякля бярабяр онлардан бир нечясинин адыны хатырладыр. Ибн Мцгля, Ибн Щани, Ябц Мяшяр, фарс-таъик ядябиййатындан ися Сянаи, Фирдювси, Ясяди Туси вя башгаларынын адыны чякир. Бцтцн бунлар айдын шякилдя эюстярир ки, Азярбайъан интибащы мющкям теллярля яряб, Иран вя Орта Асийа интибащы иля баьлыдыр. Ялбяття, бу баьлылыьы анъаг тясирля изащ етмяк доьру дейилдир. Азярбайъан халгы ислам динини гябул етмиш башга халгларла бирликдя ислам мядяниййятинin йарадылмасында йахындан иштирак етмиш вя бу мядяниййятя абидяляр бяхш етмишдир.

                Ренессанс вя Интибащ ядябиййаты бахымындан Низами Эянъявинин «Лейли вя Мяънун» ясяри типик бир нцмунядир. 1188-ъи илдя Низами Эянъяви Ширваншащ Ахситандан «Лейли вя Мяънун» яфсаняси мювзусунда йени бир ясяр йаратмаг барядя сифариш алыр. 1188-ъи ил майын 24-дя башладыьы ясяри щямин ил сентйабрын 24-дя тамамлайыр. Мящяммяд Ъащан Пящляванын ешг мювзусунда ясяр истямяси кими («Хосров вя Ширин» мянзум романы) бу сифариш дя интибащ идейаларынын вя ящвали-рущиййясинин ня гядяр эениш йайылдыьыны, щаким тябягяляря тясир етдийини эюстярмяк бахымындан мараглыдыр. Ахситан шащ ешг щаггында, мащиййят етибариля инсан щаггында поема истяйирди. Ешгдян йазмаг инсандан йазмаг демяк иди.

                Низами «Лейли вя Мяънун» поемасыны йазаркян ъидди ахтарышлар апармыш, онун мянбяляри иля таныш олмушдур. Ахситан ондан тяляб едирди ки, бу эялини (ясяри) фарс вя яряб бязяйи иля бязясин. Ахситан фарс-яряб бязяйи дедикдя бу мювзу иля ялагядар фарсларда вя яряблярдя йайылан яфсаня вя рявайятляри нязярдя тутмушдур. Яфсаня вя рявайятляр щяр щансы бир щадися, факт ятрафында йарадылмыш бязякли бядии сюздцр. Низами Ахситаны дцзэцн баша дцшяряк мянбяляри диггятля юйрянир. Юйряндиклярини сядагятля цмуми поетик ахында яридир, йени гялибя, йени формайа салыр.

                Поемада мювзусунун бялли, мяшщур олмасы дягиг эюстярилир. Ону Ахситан, Низаминин оьлу Мящяммяд йахшы билир вя анлайырлар. Ахситан Мяънунун бюйцк ешгини, Лейлинин бакирлийини, бу мювзунун бцтцн сюзлярин шащы олмасыны гейд едир. Он дюрд йашлы Мящяммядин гейди даща мараглыдыр. Онун фикринъя «бу эюзял мювзуда бюйцк сянят вар». Низами юзц ися ону «алямя бялли бир айя» сайыр. Башга сюзля яфсанянин йазылы вя шифащи шякилдя чох эениш йайылдыьыны етираф едир. Низами эащ оьлу Мящяммядин дилиля, эащ юз сяляфляри иля бу мяшщур яфсанянин бядии ясяр кими ишлянмядийини, чылпаг галдыьынı да йазыр.

                «Лейли вя Мяънун» поемасы тякъя мялум яряб яфсанясинин мящарятля нязмя чякилмяси йох, щям дя заман вя инсан щаггында цряк ганы иля йазылмыш сон дяряъядя мцасир бир ясярдир (8, 116-117).

                XI -XIII яsrlяrdя Azяrbaycanda fяaliyyяt gюstяrяn ядяби-poetik  вя елми mяktяb оrta яsrlяr цчцn bir чox gюrkяmli шairlяr вя елм хадимляри yetiшdirmiшdir. Eyni zamanda, hяmin мцтяфяккирлярин hяr birinin ayrылыqda yaraтdыqlaры orijinal vя parlaq яdяbi вя елми nцmunяlяr мядяниййятимизин орта ясрляр цчцн яn yцksяk inkiшaf mяrhяlяsini tяшkil edir.

                Беляликля, мцсялман юлкяляринин мядяниййят тарихинин юйрянилмяси сцбут едир ки, Йахын вя Орта Шяргдя дя беля бюйцк мцтярягги чеврилиш дюврц олмуш, дащи simalar мейдана чыхмышдыр. Щямин дюврдя Фярабиляр, Бируниляр, Ибн Синалар, Фирдовсиляр, Тусиляр, Хяййамлар, Шейх Ишраглар, Хаганиляр, Низамиляр, Нясимиляр, Хятаиляр, Фцзулиляр йетишмишдир. Адлары чякилян шяхсиййятляр ümumiyyətlə, dünya İнтибащы prosesinə dərindən təsir göstərmiş və dünya İнтибащы xəzinəsini qiymətli əsərlərlə zənginləşdirmiş simalardır. Шяргдя щямин дювр узун мцддят интибащ дюврц ады иля сяъиййялянмяся дя, онун щаггында тясяввцр вя гянаят мящз интибащ дюврц щаггындакы анлайыша там уйьундур. Яряб юлкяляриндя вя Иранда, Орта Асийада вя Азярбайъанда тяхминян ЫХ-ХВЫ ясрлярин мядяниййяти щаггында беля бир тясяввцр вардыр. Бу дювря Шярг халгларынын мядяниййят хадимляри ян гядим дюврлярдян башламыш бу эцня гядярки заман арасында ян бюйцк мядяни чеврилиш дюврц кими бахмыш, щямишя ону нцмуня эюстярмишляр, бу дюврцн мядяниййятини тякраролунмаз, гейри-ади бир мядяниййят саймышлар.

          Ğöründüyü kimi, Yer kürəsinin müxtəlif kəsimlərində Renessans – İntibah fərgli, özünəməxsus tərzlərdə təcəlli etsə də, ümumi  Renessans – İntibah cizgilərindən, konsepsiyasından xali deyildir.                                        

ЯДЯБИЙЙАТ

1.       Аьайев  Я. Низами вя дцнйа ядябиййаты, Бакы, Азярняшр, 1964

2.       Азярбайъан Ренессансы вя Низами Эянъяви (Мяъмуя). Бакы, Елм, 1984

3.       Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Цч ъилддя. Ы ъилд. Бакы, Аз. ССР ЕА Няшриййаты, 1960

4.       Гарайев Й., Ренессанс вя онун юйрянилмяси проблемляри, «Азярбайъан», 1978, № 8;

5.       Ибращимов М., Ренессанс вя Азярбайъан Ренессансы, «Азярбайъан», 1979, № 7,

6.       Мяммяд Ъяфяр, Низаминин фикир дцнйасы, Бакы, Йазычы, 1981,

7.       Низами вя Шярг ядябиййаты (Елми ясярлярин Иътимаи мяъмуяси). Бакы, АДУ, 1983

8.       Йусифов Х. Шяргдя интибащ вя Низами Эянъяви. Бакы, Йазычы, 1982

9.       Бахтин М., Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, Москва, «Наука», 1965;

10.